Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PADĖTIES įstatymo NR. VIII-1721 2, 8, 9, 11, 12, 13, 28 STRAIPSNIŲ, VI SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 81 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ginkluotosios pajėgos – Lietuvos kariuomenė ir, įvedus karo padėtį, kitos institucijos: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervas, Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba), Viešojo saugumo tarnybos rezervas, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, Vadovybės apsaugos tarnybos rezervas, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas) ir Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai, taip pat šio įstatymo nustatyta tvarka ginkluotosioms pajėgoms priskirti komendantiniai Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir koviniai asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir partizanų vienetai, veikiantys okupuotoje Lietuvos valstybės teritorijoje.“

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Karo komendantūra – valstybės institucija su patvirtinta struktūra, kuri remia karo komendantą, teikdama jam pasiūlymus, administruodama žmogiškųjų išteklių kaitą komendantiniame vienete ir užtikrindama kitų ginkluotųjų pajėgų vado karo komendantui skirtų užduočių vykdymą.“

3. Buvusias 2 straipsnio 4–5 dalis laikyti atitinkamai 5–6 dalimis.

4. Papildyti 2 straipsnį nauja 7 dalimi:

„7. Koviniai asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai – ginkluoto pasipriešinimo dalyvių būriai, savanoriškumo pagrindu sudaromai iš pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių, kurie turi teisę įsigyti ir turėti ginklą, netarnauja Lietuvos kariuomenėje, nėra institucijų, kurios, įvedus karo padėtį, tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi, pareigūnai ar nariai, nėra įtraukti į civilinį mobilizacinį personalo rezervą, vykdantys ginkluotos gynybos ar teritorinės apsaugos užduotis.“

5. Buvusią 2 straipsnio 6 dalį laikyti 8 dalimi.

6. Papildyti 2 straipsnį nauja 9 dalimi:

„9. Partizanų vienetai – ginkluoto pasipriešinimo dalyvių būriai, savanoriškumo pagrindu sudaromai iš pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių, kurie turi teisę įsigyti ir turėti ginklą, netarnauja Lietuvos kariuomenėje, nėra institucijų, kurios, įvedus karo padėtį, tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi, pareigūnai ar nariai, nėra įtraukti į civilinį mobilizacinį personalo rezervą, ir savarankiškai veikiantys okupuotoje Lietuvos valstybės teritorijoje, priešo užnugaryje.“

7. Buvusias 2 straipsnio 7–10 dalis laikyti atitinkamai 10–13 dalimis.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Paleisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ginkluotosioms pajėgoms vadovauja, Valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos įgyvendinimą ir ginkluotos gynybos planų vykdymą užtikrina ginkluotųjų pajėgų vadas, pavaldus Respublikos Prezidentui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 81 straipsniu

Papildyti Įstatymą 81 straipsniu:

81 straipsnis. Karo komendantūros

1. Teritorinės apsaugos vykdymui karo padėties metu, karo komendantų paramai, teikiant jiems pasiūlymus, administruojant žmogiškųjų išteklių kaitą komendantiniuose vienuose ir užtikrinant kitų ginkluotųjų pajėgų vado karo komendantams skirtų užduočių vykdymą savivaldybėse įsteigiamos karo komendantūros (toliau – komendantūros).

2. Komendantūrų darbą organizuoja ir jų veiklai vadovauja karo komendantai.

3. Komendantūros ir komendantinio vieneto išteklius taikos metu administruoja, o karo padėties metu remia karo komendantą, sąveikaudamas su savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei joms pavaldžiomis institucijomis ir įstaigomis ir koordinuodamas mobilizacinių planų įgyvendinimą paskirtoje savivaldybėje, karo komendanto pavaduotojas. Karo komendanto pavaduotoją skiria ir atleidžia Lietuvos kariuomenės vadas. Karo komendanto pavaduotoju skiriamas karys savanoris, turintis karininko laipsnį. Lietuvos kariuomenė rengia Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens atrinktus karininko laipsnį turinčius karius savanorius vykdyti šiame įstatyme nustatytas karo komendanto pavaduotojo funkcijas konkrečioje savivaldybėje. Karo komendantų pavaduotojų rengimo tvarką ir reikalavimus nustato Lietuvos kariuomenės vadas.

4. Komendantūrą sudaro administracijos, paramos ir operacijų skyriai, taip pat valstybės ir savivaldybių atstovai. Administracijos skyrius užtikrina tinkamą komendantūros dokumentų tvarkymą, gyventojų prašymų ir skundų priėmimą ir keitimąsi informacija su savivaldybės administracija. Paramos skyrius organizuoja nenutrūkstamą komendantūros ir komendantinio vieneto aprūpinimą būtiniausiais ištekliais, o nustojus funkcionuoti savivaldybės administracijai, perima būtiniausių jos funkcijų vykdymą. Operacijų skyrius planuoja ir koordinuoja ginkluotųjų pajėgų vado skirtų užduočių vykdymą, fizinę komendantūros ir ypatingos svarbos objektų apsaugą, komendanto valandos laikymąsi, pagalbą policijai užtikrinant viešąją tvarką.

5. Komendantūra atlieka šias funkcijas:

1) renka, analizuoja ir vertina situaciją, karo komendantui nuolat teikia atnaujintą informaciją apie situaciją;

2) planuoja užduotis komendantiniam vienetui ir koordinuoja šių užduočių vykdymą;

3) organizuoja logistinį aprūpinimą komendantūrai bei komendantiniam vienetui;

4) teikia pasiūlymus karo komendantui;

5) rengia įsakymų projektus, planus bei kitus dokumentus pagal poreikį;

6) administruoja karo komendantūros personalą;

7) koordinuoja komendantinių vienetų veiksmus su teritoriniu Krašto apsaugos savanorių pajėgų vienetu.

6. Komendantūros turi karo komendantams pavaldžius komendantinius vienetus. Komendantiniai vienetai sudaromi iš aktyviojo ir parengtojo kariuomenės personalo rezervo, komendantinių Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetų, ginkluoto pasipriešinimo vienetų. Aktyviojo ir parengtojo kariuomenės personalo rezervo priskyrimą komendantiniams vienetams vykdo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba. Komendantinių Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetų ir ginkluoto pasipriešinimo vienetų priskyrimą komendantams vienetams vykdo karo komendantai. Komendantiniai vienetai sudaromi laikantis atitinkamo dydžio karinių vienetų struktūrai nustatytų reikalavimų ir atsižvelgiant į savivaldybės teritorijos dydį bei joje esančių saugotinų ypatingos svarbos objektų skaičių ir skiriamas užduotis.

7. Komendantinis vienetas:

1) vykdo komendantūros bei valstybės ir savivaldybės ypatingos svarbos objektų apsaugą;

2) vykdo komendantūros fizinę apsaugą;

3) užtikrina viešąją tvarką, padedant policijai, ir komendanto valandos metu taikomų reikalavimų įgyvendinimą;

4) remia savivaldybės administraciją, vykdant laikiną turto paėmimą ar rekvizavimą;

5) prisideda organizuojant ir vykdant civilių asmenų judėjimą, perkėlimą ar evakavimą;

6) kovoja su priešiškomis diversinėmis grupėmis;

7) vykdo kitas karo komendanto pavestas užduotis.

9. Karo komendantūros aprūpinimą darbui skirtomis patalpomis ir kitomis jos nurodytoms funkcijoms atlikti būtinomis priemonėmis užtikrina savivaldybės, kurioje ji įsteigta, administracija, o aprūpinimą ryšio ir informacinėmis sistemomis, reikalingomis sąveikai su ginkluotosiomis pajėgomis užtikrinti, bei ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis, reikalingomis teritorinės apsaugos vykdymui, – Lietuvos kariuomenė.

9. Karo komendantūros veikla aktyvuojama įvedus karo padėtį.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos kariuomenės vadas, siekdamas užtikrinti sąveiką tarp ginkluotųjų pajėgų ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bei joms pavaldžių institucijų ir įstaigų, vietos savivaldos veiklos tęstinumą, paremti ginkluotųjų pajėgų padalinių ir sąjungininkų veiksmus, šalinti grėsmes viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui ir įgyvendinti laisvių ir teisių apribojimus, skiria ir atleidžia karo komendantus, taip pat nustato savivaldybę, kurioje konkretus karo komendantas veiks. Karo komendantu skiriamas asmuo, turintis karininko laipsnį. Karo komendantu paskirtas asmuo eina tik karo komendanto pareigas. Lietuvos kariuomenė rengia Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens atrinktus karininko laipsnį turinčius asmenis vykdyti šiame įstatyme nustatytas karo komendanto funkcijas konkrečioje savivaldybėje. Karo komendantų rengimo tvarką ir reikalavimus nustato Lietuvos kariuomenės vadas.“

2. Papildyti 9 straipsnio 3 dalį 4 punktu:

„4) organizuoja savivaldybės, kurioje jis veikia, teritorinę apsaugą.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, ginkluotųjų pajėgų dokumentus, informaciją ir priemones, būtinas karo komendanto funkcijoms atlikti;“.

3. Pripažinti 9 straipsnio 7 dalį netekusia galios.

4. Buvusią 9 straipsnio 8 dalį laikyti 7 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„8. Karo komendanto funkcijoms užtikrinti teikiama ginkluotųjų pajėgų parama, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo nustatyta tvarka gali būti pasitelkta šaulių, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo nustatyta tvarka gali būti pasitelktos specializuotos policijos įstaigos.“

5. Buvusią 9 straipsnio 9 dalį laikyti 8 dalimi.

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Įvedus karo padėtį, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervas, Viešojo saugumo tarnyba, Viešojo saugumo tarnybos rezervas, Vadovybės apsaugos tarnyba, Vadovybės apsaugos tarnybos rezervas, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ir Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai tampa pavaldūs ir atskaitingi ginkluotųjų pajėgų vadui ir vykdo valstybės ginkluotos gynybos ir ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planuose numatytas užduotis.“

2. Papildyti 11 straipsnį papildyti nauja 3 dalimi:

„3. Komendantiniai Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetai ginkluotųjų pajėgų vado ar jo įgalioto asmens sprendimu priskiriami ginkluotosioms pajėgoms. Ginkluotųjų pajėgų vadas ar jo įgaliotas asmuo ginkluoto pasipriešinimo vienetams skiria ginkluotos gynybos užduotis. Komendantinio Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vieneto vadas informuoja ginkluotųjų pajėgų vadą ar jo įgaliotą asmenį apie jo vadovaujamo vieneto sudėtį.“

3. Papildyti 11 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Koviniai asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai (toliau – ginkluoto pasipriešinimo vienetai) ir partizanų vienetai sudaromi ir šių vienetų nariai atrenkami bei patikrinami Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka. Ginkluoto pasipriešinimo vienetų ir partizanų vienetų nariais savanoriškais pagrindais gali tapti nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys teisę įsigyti ir turėti ginklą, kurie pagal sveikatos būklę pateikia galiojančią medicininę patikrinimo išvadą, patvirtinančią, kad yra tinkami tarnybai ginkluoto pasipriešinimo vienete ir partizanų vienete, netarnauja Lietuvos kariuomenėje, nėra institucijų, kurios, įvedus karo padėtį, tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi, pareigūnai ar nariai, nėra įtraukti į civilinį mobilizacinį personalo rezervą. Ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir partizanų vienetai sudaromi laikantis atitinkamo dydžio karinių vienetų struktūrai nustatytų reikalavimų. Sudarius ginkluoto pasipriešinimo vienetą ir partizanų vienetą, Lietuvos šaulių sąjungos vadas apie tai informuoja Lietuvos kariuomenės vadą. Ginkluoto pasipriešinimo vieneto ir partizanų vieneto nariai rengiami pagal Lietuvos šaulių sąjungos vado patvirtintą programą. Prireikus Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir partizanų vienetai gali būti rengiami kariuomenei priskirtose karinėse teritorijose. Ginkluoto pasipriešinimo vienetams ir partizanų vienetams taikomus karinio rengimo reikalavimus ir detalią jų sąveikos su ginkluotosiomis pajėgomis bei aprūpinimo ginkluote ir kitais materialiniais ištekliais tvarką nustato Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo. Ginkluoto pasipriešinimo vienetų ir partizanų vienetų nariai Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka dalyvauja mokymuose ir pratybose. Ginkluoto pasipriešinimo vieneto ir partizanų vieneto nariai į pratybas ir mokymus šaukiami Lietuvos šaulių sąjungos vado arba jo įgalioto rinktinės vado įsakymu.“

4. Papildyti 11 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, paskirtas į ginkluoto pasipriešinimo vieneto ar partizanų vienetą, iškilmingoje aplinkoje prisiekia Lietuvos valstybei ir pasirašo vardinį priesaikos lapą. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

1) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (ištikima) Lietuvos valstybei, negailėdamas (negailėdama) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką;

pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti savo vadų įsakymus;

pasižadu gerbti žmogaus teises ir saugoti visas man patikėtas paslaptis.

Tepadeda man Dievas!“;

2) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (ištikima) Lietuvos valstybei, negailėdamas (negailėdama) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką;

pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti savo vadų įsakymus;

pasižadu gerbti žmogaus teises ir saugoti visas man patikėtas paslaptis.““

5. Papildyti 11 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytą priesaiką priima Lietuvos šaulių sąjungos vadas ar jo įgaliotas asmuo. Pasirašytas vardinis priesaikos lapas saugomas asmens byloje. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba šį lapą pasirašo su išlyga, laikoma, kad asmuo neprisiekė ir dėl to negali būti ginkluoto pasipriešinimo vieneto ar partizanų vieneto nariu. Priesaiką sulaužęs ginkluoto pasipriešinimo vieneto ar partizanų vieneto narys pašalinamas iš ginkluoto pasipriešinimo vieneto ar partizanų vieneto.“

6. Buvusią 11 straipsnio 3 dalį laikyti 7 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„7. Ginkluoto pasipriešinimo vienetai ginkluotųjų pajėgų vado ar jo įgalioto asmens sprendimu priskiriami ginkluotosioms pajėgoms. Ginkluotųjų pajėgų vadas ar jo įgaliotas asmuo ginkluoto pasipriešinimo vienetams skiria ginkluotos gynybos užduotis. Ginkluoto pasipriešinimo vieneto vadas informuoja ginkluotųjų pajėgų vadą ar jo įgaliotą asmenį apie jo vadovaujamo vieneto sudėtį.“

7. Buvusias 11 straipsnio 4 dalį laikyti atitinkamai 8 dalimi.

8. Papildyti 11 straipsnį papildyti 9 dalimi:

„9. Šauliai, priklausantys šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems komendantiniams Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetams, privalo veikti organizuotai (turėti vadą ir struktūrą, koordinuoti veiksmus tarpusavyje), laikytis visuotinai pripažintų tarptautinės humanitarinės teisės normų ir papročių, taip pat vykdydami karinę operaciją atvirai nešioti ginklą, dėvėti šaulio uniformą ir šaulio skiriamuosius ženklus, turėti šaulio pažymėjimą.“

9. Buvusią 11 straipsnio 5 dalį laikyti 10 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

10. Asmenys, priklausantys šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytiems ginkluoto pasipriešinimo ir partizanų vienetams, privalo veikti organizuotai (turėti vadą ir struktūrą, koordinuoti veiksmus tarpusavyje), laikytis visuotinai pripažintų tarptautinės humanitarinės teisės normų ir papročių, taip pat vykdydami karinę operaciją atvirai nešioti ginklą, turėti sutartinį skiriamąjį, gerai iš toli matomą ženklą.

10. Buvusią 11 straipsnio 6 dalį laikyti 11 dalimi.

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Viešojo saugumo tarnybos statutiniai valstybės tarnautojai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervo ir Viešojo saugumo tarnybos rezervo nariai, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai, Vadovybės apsaugos tarnybos rezervo nariai, Antrajame operatyvinių tarnybų departamente pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantys žvalgybos pareigūnai;“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

„4) šauliai, tarnaujantys komendantiniuose Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetuose ir šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka priskirtų ginkluotosioms pajėgoms;“.

3. Buvusį 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą laikyti 5 puntu, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

„5) ginkluoto pasipriešinimo vienetų, šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka priskirtų ginkluotosioms pajėgoms, nariai;“.

4. Buvusį 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą laikyti 6 puntu, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

„6) partizanų vienetų, šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka tapusių ginkluotųjų pajėgų dalimi, nariai.“

5. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Viešojo saugumo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų einamos pareigos ir laipsniai karių laipsniams prilyginami ir tarnybos metai pagal atitinkamą kario laipsnį, atsižvelgiant į vidaus tarnybos stažą, nustatomi, Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervo ir Viešojo saugumo tarnybos rezervo narių eitos pareigos ir laipsniai karių laipsniams prilyginami ir tarnybos metai pagal atitinkamą kario laipsnį, atsižvelgiant į vidaus tarnybos stažą, nustatomi, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų einamos pareigos ir tarnybiniai rangai karių laipsniams prilyginami ir tarnybos metai pagal atitinkamą kario laipsnį, atsižvelgiant į Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno tarnybos stažą, nustatomi, Vadovybės apsaugos tarnybos rezervo narių eitos pareigos ir tarnybiniai rangai karių laipsniams prilyginami ir tarnybos metai pagal atitinkamą kario laipsnį, atsižvelgiant į buvusio Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno tarnybos stažą, nustatomi, taip pat žvalgybos pareigūnų tarnybiniai rangai karių laipsniams prilyginami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Karo prievolininkams, pašauktiems atlikti karo tarnybą, šauliams, tarnaujantiems Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose ir komendantiniuose Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetuose, ir ginkluoto pasipriešinimo vienetų nariams jų įrašymo į ginkluotųjų pajėgų narių sąrašą dieną kario laipsnį, vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, suteikia ginkluotųjų pajėgų vadas ar jo įgaliotas asmuo.“

6. Pakeisti 12 straipsnio 13 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) tikrosios karo tarnybos karys, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Viešojo saugumo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnas, Antrajame operatyvinių tarnybų departamente pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantis žvalgybos pareigūnas ar šaulys, tarnaujantis Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose ir komendantiniuose Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetuose, Karo prievolės įstatyme nustatytais atvejais paleidžiamas iš tarnybos paskelbus mobilizaciją;“.

7. Papildyti 12 straipsnio 13 dalį nauju 3 punktu:

„3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervo, Viešojo saugumo tarnybos rezervo ar Vadovybės apsaugos tarnybos rezervo narys negali tarnauti ginkluotosiose pajėgose dėl sveikatos būklės;“.

8. Papildyti 12 straipsnio 13 dalį nauju 4 punktu:

„4) Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervo, Viešojo saugumo tarnybos rezervo ar Vadovybės apsaugos tarnybos rezervo narys pasitraukia iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervo, Viešojo saugumo tarnybos rezervo ar Vadovybės apsaugos tarnybos rezervo savo noru;“.

9. Buvusius 12 straipsnio 13 dalies 3–5 punktus laikyti atitinkamai 5–7 punktais.

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) pašalinti fizines kliūtis, įrengti inžinerines užtvaras, kontrmobilumo priemones ir (arba) atlikti kitus vietos įtvirtinimo darbus, jeigu tai būtina Lietuvos Respublikos teritorijos gynybai organizuoti.“

 

8 straipsnis. VI skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

POLITINIŲ PARTIJŲ, ASOCIACIJŲ, ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ LAIKINAS APRIBOJIMAS“.

 

9 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Karo padėties metu politinės partijos, asociacijos ir (ar) jų padaliniai nesteigiami, išskyrus tas asociacijas ir (ar) jų padalinius, kurios steigiamos humanitarinės pagalbos teikimo tikslu.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:

Laurynas Kasčiūnas

Arvydas Pocius

Jonas Jarutis

Kęstutis Vilkauskas

Andrius Mazuronis

Valdas Rakutis

Raimundas Lopata

Marius Matijošaitis

Vytautas Bakas

Andrius Palionis