Projektas Nr. TSP-166                                                                                                                        

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIo NUSIŽENGIMo

 

2019 m.  gegužės          d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 nutarimo Nr. 1390 redakcija), 17 punktu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės mero  2019 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr. MP-29 „Dėl komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo“ sudarytos komisijos motyvuotą 2019 m. gegužės  30 d. išvadą  Nr. S1-1320  „Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovės – Savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės galimai padaryto tarnybinio nusižengimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovė – Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovei – Savivaldybės kontrolierei Vilmai Mažeikienei tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistas (teisininkas)           

 

Irmantas Gudas                                                                           

 

 

Projektas suderintas DVS