LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1132 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020                                   d. Nr.

Vilnius

         

    

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį  7 dalimi:

7. Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamame kolegialiame priežiūros ar valdymo organe turi būti bent vienas valstybės tarnautojas.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialūs priežiūros ir valdymo organai pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus turi būti suformuoti artimiausiame pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime arba įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu iki 2020 metų lapkričio 1 d.

              

    

    

    

    

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas