Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL 1949 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ SĄJŪDŽIO DEKLARACIJOS 75-ŲJŲ METINIŲ

 

2024 m. vasario        d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertindamas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos (LLKS) parengtos ir Minaičiuose pasirašytos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui ir tai, kad 2024 metais minimos Deklaracijos 75-osios metinės;

pabrėždamas, kad Deklaracija – Lietuvos valstybės tęstinumą liudijantis išskirtinės istorinės, teisinės ir politinės svarbos teisės aktas, kuriuo buvo išreikštas Tautos siekis atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, kaip šį siekį 1918 m. vasario 16 d. išreiškė Lietuvos Taryba ir 1990 m. kovo 11-ąją Sąjūdis per Aukščiausiąją Tarybą;

atsimindamas, kad Deklaracija kartu sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietų okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje;

vertindamas tai, kad nuo 1949 m. vasario 16 d. iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d. Jonas Žemaitis-Vytautas buvo kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas, ir tai, kad šiemet minėsime J. Žemaičio-Vytauto 115-ąsias gimimo ir 70-ąsias žūties metines;

pabrėždamas, kad dar 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijoje pasmerkiama „Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui“;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Seimas 2023 m. spalio 10 d. priėmė nutarimą „Dėl XX amžiaus Lietuvos laisvės kovų tyrimų ir jų sklaidos, šių kovų įamžinimo programos patvirtinimo“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos laisvės kovoms ir Lietuvos partizaninio karo tyrimams bei įamžinimui;

pabrėždamas, kad Rusija naudoja Lietuvos partizaninio karo istoriją kaip priemonę dezinformacijai ir propagandai skleisti, taip bandydama nuneigti ir sumenkinti XX a. Lietuvos pasipriešinimą sovietų okupaciniam režimui, niekindama visų už laisvę kovojusių ir dėl jos žuvusių atminimą;

pabrėžia, kad suteikdami aukščiausius valstybinius apdovanojimus laisvės kovotojams pabrėžiame juos kaip politikos kūrėjus, valstybingumo puoselėtojus ir vienintelius teisėtus okupuotos šalies vadovus, išryškiname partizaninio  karo reikšmę valstybei;

ragina išreikšti deramą pagarbą Lietuvos prezidentui, LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui – skirti jam Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine (po mirties) apdovanojimą ir pasirūpinant jo įamžinimu įrengiant kenotafą Vilniaus Atnakalnio kapinėse Valstybės vadovų panteone;

ragina iki 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos 80-ųjų metinių, kurios bus minimos 2029 m., siekti surasti kiekvieno Lietuvos partizano palaikus, juos garbingai perlaidoti ir įamžinti jų atminimą;

ragina, kad kiekvienas istorinės atminties ar laisvės kovos, ar laisvės kovotojo niekinimas ar nusikaltimas būtų išsiaiškintas ir kad neliktų jokios tolerancijos viešojoje erdvėje suaktyvėjusių neapykantą kurstančių pasisakymų bei veiksmų prieš Lietuvos laisvės kovotojus veikmams;

laikosi nuomonės, kad Lietuvos Respublikoje vis dar yra išlikę totalitarinius režimus propaguojantys ženklai iš esmės prieštarauja dar Deklaracijoje išskirtiems vertybiniams principams, todėl dekomunizavimas savivaldybėse turi vykti greičiau, ir tam reikia savivaldybių didesnių pastangų;

rekomenduoja rūpintis Lietuvos laisvės kovų, su jomis susijusių asmenybių ir istorinių įvykių įamžinimu ir atminimu (materialiomis ir nematerialiomis formomis), restauruojant, prižiūrint pastatytus paminklus, įrengtus atminimo ženklus ir informacinius stendus;

kviečia bendruomenes ir savivaldybes, esant galimybei, viešąsias erdves, gatves pavadinti iškilių XX amžiaus antisovietinio pasipriešinimo kovotojų, partizanų vardais;

ragina parengti vieningą valstybinių apdovanojimų sistemą, kurioje nurodomi ir ikikarinės, vasario 16-osios Lietuvos metu apdovanotųjų sąrašai bei Lietuvos partizanų apdovanojimai.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Paulė Kuzmickienė