Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Baudžiamojo kodekso 191 ir 192 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas

1. Tas, kas savo vardu išleido arba viešai paskelbė svetimą kūrinį (įskaitant kompiuterių programas) arba jo dalį,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas pasinaudodamas tarnybos padėtimi arba panaudodamas psichinę prievartą privertė kūrinio (įskaitant kompiuterių programas) arba jo dalies autorių pripažinti kitą asmenį bendraautoriumi ar autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisės,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. 192 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 192 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

192 straipsnis. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, padarymas viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete), neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas

1. Tas, kas komerciniais tikslais neteisėtai atgamino, platino, gabeno ar laikė kūrinį (įskaitant kompiuterių programas), gretutinių teisių objektą arba jų dalį, jeigu kopijų bendra vertė pagal teisėtų kopijų, o kai jų nėra, pagal atgamintų kūrinių originalų kainas viršijo 100 MGL dydžio sumą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas komerciniais tikslais neteisėtai padarė viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete) kūrinį (įskaitant kompiuterių programas), gretutinių teisių objektą arba jų dalį, jeigu dėl to buvo padaryta turtinė žala, kuri viršijo 250 MGL dydžio sumą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

part_423c3e3c8a244c25af39291472c7fa74_end