Projektas                                                                                                                                                                                                              

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-204 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (II)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.               d. Nr. 1-

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 8 punktą ir jį išdėstau taip,

8. Pagal Aprašą iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 36 592 848 (trisdešimt šešių milijonų penkių šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių) eurų, iš kurių iki 21 696 648 (dvidešimt vieno milijono šešių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt aštuonių) eurų – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iš kurių 2 896 200 (du milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai) eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų rezervas, ir 12 000 000 (dvylika milijonų) eurų pagal Ateities ekonomikos DNR planą. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas pakeisti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020 m.        d. raštu

Nr.

SUDERINTA

Uždarosios akcinės bendrovės

Viešųjų investicijų plėtros agentūros

2020 m.        d. raštu

Nr.