Projektas

2019-03-13 Nr. TR-114

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo    d. Nr.

Marijampolė

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 10.5. punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-55 „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkų patvirtinimo" 1.3. punktą.

 

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajonė Rainienė, 90 018

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR  

 

SUDERINTA

Administracijos direktorius Karolis Podolskis

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. kovo    d. sprendimu Nr.

 

APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) reglamentuoja aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis procedūrą, asmenų, galinčių gauti šias paslaugas, kategorijas, paslaugų finansavimo tvarką, gyventojų mokėjimą už šias paslaugas.

2. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tikslas – gyventojų minimalių socialiai priimtinų poreikių tenkinimas, aprūpinant skurstančiuosius drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis.

3. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas Marijampolės savivaldybėje turi teisę gauti asmenys deklaravę gyvenamą vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje.

4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, paslaugos gali būti suteiktos ir kitos savivaldybės gyventojui.

5. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas koordinuoja Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, organizuoja ir teikia biudžetinė įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centras.

6. Sąvoka būtiniausi kiti reikmenys – tai baldai, buitinė technika, patalynė, remonto medžiagos ir kiti būtiniausi reikmenys.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, KURIE GALI KREIPTIS DĖL APRŪPINIMO  BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS PASLAUGŲ, KATEGORIJOS

 

7. Asmenų, kurie gali kreiptis dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų, kategorijos:

7.1. vaikai su negalia ir jų šeimos,

7.2. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

7.3. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

7.4. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

7.5. socialinę riziką patiriančios šeimos,

7.6. krizinėse situacijose (darbo netekimas, būsto netekimas, gaisras ir kt.) esantys asmenys (šeimos).

 

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL APRŪPINIMO  BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS PASLAUGŲ SKYRIMO

 

8. Asmenys (šeimos), kurie kreipiasi dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų, Marijampolės socialinės pagalbos centrui pateikia šiuos dokumentus:

8.1. prašymą;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą.

9. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, raštišką prašymą dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

10. Asmenys aprūpinami drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis, kurie yra gauti iš partnerių kaip labdara.

11. Gauta labdara ir jos panaudojimas yra apskaitomas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

12. Asmenys (šeimos) būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis aprūpinami nemokamai.

13. Sprendimą dėl aprūpinimo labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis per 3 darbo dienas po prašymo pateikimo dienos priima įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Priimant prašymus, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

15. Asmens, kuris kreipėsi dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų gavimo, duomenis tvarko Marijampolės socialinės pagalbos centras.

16. Duomenis apie suteiktas aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas, Marijampolės socialinės pagalbos centro atsakingi socialiniai darbuotojai suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mherbas

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 12 d. Nr. AL-2281

Marijampolė

 

 

 

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys

Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai (atsisakyta socialinės rizikos asmenų, šeimų sąvokos).

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos taikymo galimybės skiriant ir administruojant socialines paslaugas (galimybė suvesti duomenis apie teikiamas paslaugas ir keistis jais SPIS sistemos pagalba, atsisakant papildomų ataskaitų).

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimas.

 

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - užtikrinti gyventojų minimalių poreikių tenkinimas, aprūpinant skurstančiuosius drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis.

Uždaviniai:

1. Reglamentuoti aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų skyrimo tvarką.

2. Apibrėžti asmenų, galinčių gauti aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugą, kategorijas, duomenų apie suteiktas socialines paslaugas apskaitą.

 

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

 

Neigiamų pasekmių nėra.

 

 

 

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą

 

Nereikia.

 

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai

 

Nereikės.

 

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Aprašo lyginamasis variantas pateikiamas prieduose.

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja

 

Svajonė Rainienė

 

 

 

APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS LABDAROS BŪDU GAUTAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS TVARKA

 

I SKYRIUS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarka (toliau-tvarka) aprašas (toliau -Aprašas) nustato kategorijas asmenų, kurie gali kreiptis dėl šių paslaugų, dokumentus, reikalingus pateikti dėl aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis organizavimą. reglamentuoja aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis procedūrą, asmenų, galinčių gauti šias paslaugas, kategorijas, paslaugų finansavimo tvarką, gyventojų mokėjimą už šias paslaugas.

2. Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tikslas – gyventojų minimalių socialiai priimtinų poreikių tenkinimas, aprūpinant skurstančiuosius drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis.

3. Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje. Marijampolės savivaldybėje turi teisę gauti asmenys deklaravę gyvenamą vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje.

4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, paslaugos gali būti suteiktos ir kitos savivaldybės gyventojui.

5. Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas teikia viešoji įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centras koordinuoja Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, organizuoja ir teikia biudžetinė įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centras.

6. Sąvoka būtiniausi kiti reikmenys – tai baldai, buitinė technika, patalynė, remonto medžiagos ir kiti būtiniausi reikmenys.

 

II SKYRIUS

II. ASMENŲ, KURIE GALI KREIPTIS DĖL APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS LABDAROS BŪDU GAUTAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS, KATEGORIJOS

 

7. Dėl aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis gali kreiptis Asmenų, kurie gali kreiptis dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų, kategorijos:

7.1. vaikai su negalia ir jų šeimos;

7.2. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

7.3. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

7.5. socialinės rizikos socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

7.6. socialinės rizikos socialinę riziką patiriančios šeimos;

7.7. asmenys, nukentėję nuo gaisrų, karo ir gaivalinių nelaimių, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių; krizinėse situacijose (darbo netekimas, būsto netekimas, gaisras ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

7.8. vaikai našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;

7.9. kiti asmenys.

8. Asmenys, nurodyti šios tvarkos 7 punkte, dėl aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis gali kreiptis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

III SKYRIUS 

KREIPIMASIS DĖL APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS PASLAUGŲ SKYRIMO

 

III. DOKUMENTAI, REIKALINGI PATEIKTI DĖL APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS LABDAROS BŪDU GAUTAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS

 

9. 8. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas prašymą-paraišką pateikia viešajai įstaigai Marijampolės socialinės pagalbos centrui. Asmenys (šeimos), kurie kreipiasi dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų, Marijampolės socialinės pagalbos centrui pateikia šiuos dokumentus:

10. Prie prašymo–paraiškos pateikiami šie dokumentai:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);

10.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;

10.3.  neįgaliojo pažymėjimas.

8.1. asmens prašymą;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą.

9. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, raštišką prašymą dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

10. Asmenys aprūpinami drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis, kurie yra gauti iš partnerių kaip labdara.

11. Gauta labdara ir jos panaudojimas yra apskaitomas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

12. Asmenys (šeimos) būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis aprūpinami nemokamai.

13. Sprendimą dėl aprūpinimo labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis per 3 darbo dienas po prašymo pateikimo dienos priima įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

 

IV. APRŪPINIMO LABDAROS BŪDU GAUTAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS SKYRIMAS

 

11. Sprendimą dėl aprūpinimo labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis per 3 darbo dienas po prašymo pateikimo dienos priima įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

12.  Asmenys aprūpinami drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis, kurie yra gauti iš partnerių kaip labdara.

13. Asmenys (šeimos) būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis aprūpinami nemokamai.

14. Aprūpinimo labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas teikianti viešoji įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centras Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui už kiekvieną ketvirtį iki kito mėnesio 15 d. pateikia duomenis apie šių paslaugų suteikimą.

 

IVSKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Priimant prašymus, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

15. Asmens, kuris kreipėsi dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugų gavimo, duomenis tvarko Marijampolės socialinės pagalbos centras.

16. Duomenis apie suteiktas aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugas, Marijampolės socialinės pagalbos centro atsakingi socialiniai darbuotojai suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).