Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSULINIO STATUTO 25 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1869 1 IR 2 straipsniŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2019 m.          d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Pasų ir asmens tapatybės kortelių išdavimas, keitimas ir pilietybės klausimai

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo ir perduoda juos bei susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui ar Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

2. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus ir kitus reikalingus dokumentus dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo. Jeigu prašyme išduoti (pakeisti) pasą ar asmens tapatybės kortelę nurodyti Lietuvos Respublikos piliečio duomenys, kurie įrašomi į pasą ar asmens tapatybės kortelę, sutampa su duomenimis, esančiais Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazėje, ir abejonių dėl Lietuvos Respublikos piliečio duomenų ir tapatybės nekyla, – konsulinis pareigūnas išduoda arba keičia pasą ar asmens tapatybės kortelę. Kitu atveju pasą ar asmens tapatybės kortelę konsulinis pareigūnas išduoda arba keičia tik po konsultacijų su Migracijos departamentu.

3. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, gavęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ar lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteikia juos jų prašiusiam asmeniui ar jo įgaliotam atstovui.

4. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Lietuvos Respublikos piliečių pranešimus apie prarastus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus, šiuos dokumentus paskelbia negaliojančiais arba Lietuvos Respublikos piliečių pranešimus apie prarastus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus perduoda apskrities vyriausiajam policijos komisariatui arba Migracijos departamentui.

5. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais paima iš Lietuvos Respublikos piliečių negaliojančius asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perduoda juos Migracijos departamentui.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Prašymo išduoti leidimą gyventi perdavimas

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima asmens prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir jį perduoda Migracijos departamentui.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas