Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 1, 2, 33, 25, 28, 30, 321, 3424, 3425, 3426, 35 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO ANTRUOJU3 ir aštuntuoju11 SKIRSNIais

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių, vienkartinių plastikinių gaminių, žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:

11. Aerobiškai skaidus plastikas – plastikas, kurio sudėtyje yra priedų, kuriems oksiduojantis plastikas susiskaido į mikrodaleles arba vyksta cheminis skilimas.“

2. Papildyti 2 straipsnį 242 dalimi:

242. Biologiškai skaidus plastikas – plastikas, galintis fiziškai ir biologiškai suirti, o galiausiai suskilti į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį, ir atitinkantis Europos standartus, taikomus pakuotėms, kurių atliekas galima panaudoti pasitelkiant kompostavimą ir anaerobinį skaidymą.

3. Papildyti 2 straipsnį 261 dalimi:

261. Darnusis standartas – darnusis standartas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip:

29Gaminių atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus alyvų, elektros ir elektroninės įrangos bei Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių, vienkartinių plastikinių gaminių (drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais), žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudojimo laikui, ir eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 36 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę, arba“.

6. Papildyti 2 straipsnio 36 dalį 5 punktu:

5) yra įsisteigęs valstybėje narėje ir kuris, nepriklausomai nuo naudojamo pardavimo būdo, be kita ko, pagal nuotolines sutartis, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje, vykdydamas profesinę veiklą gamina, užpildo, parduoda ir (ar) pateikia Lietuvos Respublikos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius ar žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos veiklą, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB 4 straipsnio 1 dalies 28 punkte.

7. Pakeisti 2 straipsnio 361 dalį ir ją išdėstyti taip:

361. Gamintojo ir importuotojo atsakomybės principas (toliau – gamintojo atsakomybės principas) – gamintojams ir importuotojams taikomas principas, pagal kurį gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių, rinkai pateikiamų drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, ir  žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo.“

8. Papildyti 2 straipsnio 38 dalį nauju 6 punktu:

6) yra įsisteigęs valstybėje narėje ir kuris, nepriklausomai nuo naudojamo pardavimo būdo, be kita ko, pagal nuotolines sutartis, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje, vykdydamas profesinę veiklą iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pateikia Lietuvos Respublikos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius ar žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos veiklą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 28 punkte, arba“.

9. Papildyti 2 straipsnio 38 dalį nauju 7 punktu:

7) yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir kuris pagal nuotolines sutartis, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje, vykdydamas profesinę veiklą privatiems namų ūkiams arba naudotojams, kurie nėra privatūs namų ūkiai, Lietuvos Respublikoje tiesiogiai parduoda vienkartinius plastikinius gaminius, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius ar žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos veiklą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 28 punkte, arba“.

10. Buvusį 2 straipsnio 38 dalies 6 punktą laikyti 8 punktu.

11. Papildyti 2 straipsnį 531 dalimi:

531. Pateikimas rinkai – vienkartinio plastikinio gaminio, žvejybos įrankio, kurio sudėtyje yra plastiko, ir (ar) iš aerobiškai skaidaus plastiko pagaminto gaminio, tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai pirmą kartą.“

12. Papildyti 2 straipsnį 541 dalimi:

541. Plastikas – medžiaga, kurią sudaro polimeras, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, 3 straipsnio 5 punkte, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus.“

13. Papildyti 2 straipsnį 621 dalimi:

621. Šiukšlės – atliekos, išmestos viešose vietose ne į viešas surinkimo sistemas.“

14. Papildyti 2 straipsnį 622 dalimi:

622. Šiukšlių išrinkimas – šiukšlių pakėlimas, paėmimas ar kitoks išrinkimas iš viešų vietų.“

15. Papildyti 2 straipsnį 641 dalimi:

641. Tiekimas rinkai – vienkartinio plastikinio gaminio, žvejybos įrankio, kurio sudėtyje yra plastiko, ir (ar) iš aerobiškai skaidaus plastiko pagaminto gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Lietuvos Respublikos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą, už atlygį arba be jo.“

16. Papildyti 2 straipsnį 661 dalimi:

661. Vienkartinis plastikinis gaminys – vien arba iš dalies iš plastiko pagamintas gaminys, kuris nėra sukurtas, suprojektuotas ar pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo trukmę jį būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų, grąžinant jį gamintojui pakartotinai užpildyti, arba pakartotinai panaudojant tam pačiam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas.“

17. Papildyti 2 straipsnį 662 dalimi:

662. Žvejybos įrankis – žvejyboje arba akvakultūroje naudojamas daiktas ar įrenginys, skirtas jūrų biologiniams ištekliams žvejoti, sugauti ar auginti, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų biologiniams ištekliams privilioti, sugauti ar auginti.“

18. Papildyti 2 straipsnį 663 dalimi:

663. Žvejybos įrankių atliekos – žvejybos įrankis, kurio turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti, įskaitant visas atskiras jo dalis ar medžiagas, kurios buvo tokio žvejybos įrankio dalis ar kurios buvo prie jo pritvirtintos, kai jis buvo išmestas, įskaitant, kai jis buvo apleistas ar pamestas.“

19. Papildyti 2 straipsnį 71 dalimi:

71. Sąvoka „tabako gaminys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme.

20. Papildyti 2 straipsnį 72 dalimi:

72. Sąvoka „uosto priėmimo įrenginys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme.“

21. Papildyti 2 straipsnį 72 dalimi:

72. Sąvoka „tabako gaminys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme.

22. Papildyti 2 straipsnį 73 dalimi:

73. Sąvoka „uosto priėmimo įrenginys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme.“

23. Papildyti 2 straipsnį 73 dalimi:

73. Sąvoka „tabako gaminys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme.“

24. Papildyti 2 straipsnį 74 dalimi:

74. Sąvoka „uosto priėmimo įrenginys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme.“

 

3 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kiekvienas gaminio tiekėjas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 33 punkte, naudodamasis Europos cheminių medžiagų agentūros suteiktomis duomenų teikimo priemonėmis ir formatu, turi teikti informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 33 straipsnio 1 dalį. Informacija teikiama:

1) pirmą kartą gaminį tiekiant rinkai;

2) pirmą kartą gaminį tiekiant rinkai, po to kai gaminio sudėtyje esanti cheminė medžiaga įtraukiama į Kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, sudarytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį;

3) pasikeitus gaminio cheminei sudėčiai, kai ji lemia saugaus gaminio naudojimo ir (ar) atliekų tvarkymo reikalavimų ir (ar) priemonių pasikeitimus.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas Antruoju3 skirsniu

Papildyti Įstatymą Antruoju3 skirsniu:

ANTRASIS3 SKIRSNIS

DRAUDIMAS PATEIKTI RINKAI TAM TIKRUS PLASTIKINIUS GAMINIUS

 

34 straipsnis. Draudimas pateikti rinkai tam tikrus plastikinius gaminius

1. Draudžiama pateikti rinkai visus iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintus gaminius.

2. Draudžiama pateikti rinkai šiuos vienkartinius plastikinius gaminius:

1) ausų krapštukus, išskyrus jeigu jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

2) stalo įrankius (šakutes, peilius, šaukštus, lazdeles);

3) lėkštes;

4) šiaudelius, išskyrus jeigu jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

5) gėrimų maišiklius;

6) prie oro balionėlių (išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie neplatinami vartotojams) tvirtinamas ir jiems laikyti skirtas lazdeles, jų detales;

7) iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pagamintus gėrimų indelius, jų kamštelius ir dangtelius;

8) iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pagamintą gėrimų tarą, jos kamštelius ir dangtelius;

9) iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pagamintą maisto tarą, t. y. talpyklas, pavyzdžiui, dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti, paprastai suvartojamas iš talpyklos ir paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, kepimo, virimo ar pašildymo, įskaitant maisto tarą, naudojamą greitam maistui, arba kitam nedelsiant suvartoti skirtam maistui;

10) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintus higieninius paketus (įklotus), tamponus ir tamponų aplikatorius;

11) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintas drėgnąsias servetėles, t. y. sudrėkintas asmens higienai skirtas servetėles ir buitines šluostes;

12) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintus tabako gaminius su filtrais ir filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais;

13) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintus gėrimų indelius;

14) trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų tarą su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais, jeigu jie nelieka pritvirtinti prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę.

3. Šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytas draudimas netaikomas iš lanksčios medžiagos pagamintiems pakeliams ir vyniojamojo popieriaus pakuotėms, kuriuose pateikiamas maistas, skirtas suvartoti iš pakelio ar pakuotės be papildomo paruošimo.

4. Šio straipsnio 2 dalies 14 punkte nurodytas draudimas netaikomas:

1) stiklinei ir metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais;

2) gėrimų tarai su metaliniais kamšteliais ir dangteliais su plastikiniu sandarinimo sluoksniu;

3) gėrimų tarai, skirtai ir naudojamai specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009, 2 straipsnio 2 dalies g punkte.

5. Jeigu šio straipsnio 2 dalies 14 punkte nurodyti gaminiai atitinka darniuosius standartus, susijusius su kamštelių ir dangtelių pritvirtinimo prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę reikalavimu, arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka reikalavimą dėl jų kamštelių ir dangtelių pritvirtinimo prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę.

 

5 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Savivaldybių funkcijos

Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.“

 

6 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Už patvirtintų savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų priemonių įgyvendinimą, už savivaldybės teritorijoje esančių komunalinių atliekų, šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymo organizavimą atsakinga savivaldybės vykdomoji institucija.“

 

7 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Papildyti 30 straipsnį 19 dalimi:

19. Siekdamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaroje vadovautis atliekų tvarkymo srityje taikomu principu „teršėjas moka“, savivaldybės (arba savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) privalo su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti šio Įstatymo 3433, 3434, 3436, 3437 straipsniuose ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 72 ir 10 straipsniuose nurodytas sutartis dėl vienkartinių plastikinių gaminių atliekų ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo. Komunalinių atliekų sraute susidarančių vienkartinių plastikinių gaminių atliekų ir šiukšlių surinkėjus, vežėjus, apdorotojus savivaldybės turi išrinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurencingos procedūros būdu, išskyrus atvejus, kai minėtu būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Pastaraisiais atvejais galėtų būti taikomas pavedimas. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų.

 

8 straipsnis. 321 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 321 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo aštuntajame1–aštuntajame6 ir aštuntajame11 skirsniuose nurodytiems gaminiams ir pakuotėms yra taikomas gamintojo atsakomybės principas. Tai apima gaminių ar pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, atliekų apdorojimo sistemos organizavimą ir (ar) dalyvavimą organizuojant gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, įskaitant šioms veikloms tenkančių išlaidų finansavimą, Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka nustatyto mokesčio mokėjimą už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis (kai gamintojai ir importuotojai nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių), visuomenės švietimą atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams teikimą, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.“

2. Pakeisti 321 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gamintojai ir importuotojai be pareigų, nurodytų šio Įstatymo 341 straipsnio 1 dalyje, 344 straipsnio 1 dalyje, 347 straipsnio 1 dalyje, 3415 straipsnio 1 dalyje, 3418 straipsnio 1 dalyje, 3421 straipsnio 2 dalyje, 3432 straipsnio 1 dalyje, 3435 straipsnio 1 dalyje, 3438 straipsnio 1 dalyje, papildomai pagal kompetenciją turi prisidėti prie Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane numatytų atliekų prevencijos ir (ar) tvarkymo kiekybinių ar kokybinių tikslų ir užduočių (pavyzdžiui, atliekų prevencijos, komunalinių atliekų paruošimo pakartotinai naudoti ir (ar) perdirbti, naudojimo, šalinimo sąvartyne) vykdymo ir priemonių, numatytų šiems tikslams ir užduotims pasiekti, įgyvendinimo, jeigu gaminiai ar pakuotės, virtę atliekomis, daro įtaką nustatytų atliekų prevencijos ir (ar) tvarkymo tikslų ir užduočių siekimui.“

 

9 straipsnis. 3424 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3424 straipsnį 11 punktu:

11) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo finansavimo organizavimo licencija;“.

2. Papildyti 3424 straipsnį 12 punktu:

12) tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais,  atliekų ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo organizavimo licencija;“.

3. Papildyti 3424 straipsnį 13 punktu:

13) drėgnųjų servetėlių ir oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo organizavimo licencija.“

 

10 straipsnis. 3425 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3425 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija (toliau – licencija) išduodama atitinkamų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklai, vykdomai pagal šio Įstatymo 342, 345, 3412, 3416, 3419, 3422, 3433, 3436, 3439 straipsniuose ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytus kolektyvaus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimus, ir licencijas išduodančiai institucijai pateikus:

1) prašymą išduoti licenciją;

2) pagal aplinkos ministro nustatytus reikalavimus parengtus dokumentus:

a) atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta šiame Įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, apmokestinamuosius gaminius, supakuotus gaminius), ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Vyriausybės nustatytos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotys, užtikrinta gaminių ir (ar) pakuočių atliekoms tvarkyti reikalingos infrastruktūros plėtra;

b) atliekų tvarkymo finansavimo schemą, garantuojančią, kad gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymas bus finansuojamas;

c) visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais programą;

3) dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas (taikoma asmeniui, siekiančiam gauti elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją).“

 

11 straipsnis. 3426 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3426 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

12) sudaryti šio Įstatymo 3433 straipsnio 2 dalyje nurodytas sutartis bei šiose sutartyse ir šio Įstatymo 3433 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka finansuoti atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimą ir tvarkymą;“.

2. Papildyti 3426 straipsnio 1 dalį 13 punktu:

13) sudaryti šio Įstatymo 3436 straipsnio 2 dalyje nurodytas sutartis bei šiose sutartyse ir šio Įstatymo 3436 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka finansuoti šiukšlių išrinkimą ir tvarkymą;“.

3. Papildyti 3426 straipsnio 1 dalį 14 punktu:

14) sudaryti šio Įstatymo 3439 straipsnio 2 dalyje nurodytas sutartis bei šiose sutartyse ir šio 3439 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka finansuoti atliekų, pristatytų į uostų priėmimo įrenginius arba kitas lygiavertes surinkimo sistemas, atskirą surinkimą ir tolesnį tvarkymą;“.

4. Papildyti 3426 straipsnio 1 dalį 15 punktu:

15) sudaryti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 42 dalyje nurodytas sutartis bei šiose sutartyse ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 52 dalyje nustatyta tvarka finansuoti atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimą ir tvarkymą.

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas Aštuntuoju11 skirsniu

Papildyti Įstatymą Aštuntuoju11 skirsniu:

AŠTUNTASIS11 SKIRSNIS

Vienkartinių plastikinių GAMINIŲ ir žvejybos įrankių, kurių

sudėtyje yra plastiko, ATLIEKŲ ir šiukšlių TVARKYMO YPATUMAI

 

3432 straipsnis. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo sistemos dalyvių teisės ir pareigos

1. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka (gamintojas ar importuotojas laikomas įregistruotu kitą dieną po jo prašymo pateikimo aplinkos ministro įgaliotai institucijai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo aplinkos ministro įgaliotai institucijai dienos);

2) organizuoti šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

3) organizuoti į viešas surinkimo sistemas išmestų atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

4) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie esamus daugkartinius alternatyvius gaminius ir jų naudojimo galimybes, pakartotinio naudojimo sistemas, atliekų tvarkymo galimybes, taip pat geriausią tinkamo šių atliekų tvarkymo praktiką, taikomą pagal šio Įstatymo 41 straipsnį, taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo šių atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai, ir kanalizacijos tinklui;

5) apmokėti šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodyto tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 4 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų;

6) tvarkyti tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro  nustatyta tvarka.

2. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą kitoje valstybėje narėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

3. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir, naudodami nuotolinio ryšio priemones, iš Lietuvos Respublikos tiesiogiai atlygintinai perleidžiantys kitos valstybės narės, kurioje nėra įregistravę savo veiklos, vartotojams tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, privalo paskirti toje valstybėje narėje savo veiklą įregistravusį fizinį ar juridinį asmenį įgaliotuoju atstovu, kuris būtų atsakingas už teisės aktuose nustatytų pareigų, susijusių su  gamintojo atsakomybės principu, vykdymą tos valstybės narės teritorijoje. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

4. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, naudojimo susidariusių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą;

2) kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 3433 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 3433 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas ar organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais.

 

3433 straipsnis. Papildomi kolektyvaus tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo organizavimo reikalavimai

1. Siekdami kolektyviai organizuoti tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą, gamintojai ir importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą ir vykdyti šio Įstatymo 3432 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytas pareigas ar Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą ir vykdyti šio Įstatymo 3432 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5 punktuose  nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.

2. Siekdama įvykdyti šio Įstatymo 3432 straipsnyje tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, Organizacija privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti:

1) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, įskaitant tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų infrastruktūrą ir jos veikimą, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

3. Organizacija šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį bei proporcingai jos dalyvių ir jai organizuoti tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, kiekį.

4. Apskaičiuojant tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais:

1) suvartojama viešose vietose (iš visų Lietuvos rinkai pateikiamų);

2) jų, suvartotų viešose vietose, išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y., kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) jų, suvartotų viešose vietose, netinkamai išmetama (t.y. kiek yra šiukšlių).

 

3434 straipsnis. Individualus tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo organizavimas

1. Vykdydami šio Įstatymo 3432 straipsnyje nustatytas pareigas, aplinkos ministro nustatyta tvarka užsiregistravę individualiai tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti:

1) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, įskaitant tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų infrastruktūrą ir jos veikimą, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

2. Individualiai tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai  šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį bei proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, kiekį.

3. Apskaičiuojant tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais:

1) suvartojama viešose vietose (iš visų Lietuvos rinkai pateikiamų);

2) jų, suvartotų viešose vietose, išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y., kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) jų, suvartotų viešose vietose, netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).

 

3435 straipsnis. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo sistemos dalyvių teisės ir pareigos

1. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie neplatinami vartotojams, gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka (gamintojas ar importuotojas laikomas įregistruotu kitą dieną po jo prašymo pateikimo aplinkos ministro įgaliotai institucijai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo aplinkos ministro įgaliotai institucijai dienos);

2) organizuoti šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktas Lietuvos Respublikos rinkai drėgnąsias servetėles ir (ar) oro balionėlius, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie esamus daugkartinius alternatyvius gaminius, pakartotinio naudojimo sistemas, atliekų tvarkymo galimybes, taip pat geriausią tinkamo šių atliekų tvarkymo praktiką, taikomą pagal šio Įstatymo 41 straipsnį, taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo šių atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai, ir kanalizacijos tinklui;

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų;

5) tvarkyti drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro  nustatyta tvarka.

2. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą kitoje valstybėje narėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

3. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir, naudodami nuotolinio ryšio priemones, iš Lietuvos Respublikos tiesiogiai atlygintinai perleidžiantys kitos valstybės narės, kurioje nėra įregistravę savo veiklos, vartotojams drėgnąsias servetėles ir (ar) oro balionėlius, privalo paskirti toje valstybėje narėje savo veiklą įregistravusį fizinį ar juridinį asmenį įgaliotuoju atstovu, kuris būtų atsakingas už teisės aktuose nustatytų pareigų, susijusių su  gamintojo atsakomybės principu, vykdymą tos valstybės narės teritorijoje. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

4. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių naudojimo susidariusių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo;

2) kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 3436 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 3436 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas ar organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais.

 

3436 straipsnis. Papildomi kolektyvaus drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo organizavimo reikalavimai

1. Siekdami kolektyviai organizuoti drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą, gamintojai ir importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą ir vykdyti šio Įstatymo 3435 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nustatytas pareigas ar Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą ir vykdyti šio Įstatymo 3435 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose  nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.

2. Siekdama įvykdyti šio Įstatymo 3435 straipsnyje drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, Organizacija privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

3. Organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių šiukšlių svorį bei proporcingai jos dalyvių ir jai organizuoti drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių kiekį.

4. Apskaičiuojant drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių:

1) suvartojama viešose vietose (iš visų Lietuvos rinkai pateikiamų);

2) jų, suvartotų viešose vietose, netinkamai išmetama (t.y. kiek yra šiukšlių).

 

3437 straipsnis. Individualus drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo organizavimas

1. Vykdydami šio Įstatymo 3435 straipsnyje nustatytas pareigas, aplinkos ministro nustatyta tvarka užsiregistravę individualiai drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

2. Individualiai drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių šiukšlių svorį bei proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių kiekį.

3. Apskaičiuojant drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių:

1) suvartojama viešose vietose (iš visų Lietuvos rinkai pateikiamų);

2) jų, suvartotų viešose vietose, netinkamai išmetama (t.y. kiek yra šiukšlių).

 

3438 straipsnis. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo sistemos dalyvių teisės ir pareigos

1. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka (gamintojas ar importuotojas laikomas įregistruotu kitą dieną po jo prašymo pateikimo aplinkos ministro įgaliotai institucijai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo aplinkos ministro įgaliotai institucijai dienos);

2) organizuoti į atitinkamus uostų priėmimo įrenginius arba į kitas lygiavertes surinkimo sistemas, kurios nepatenka į Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo taikymo sritį, pristatytų atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, atskiro surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie esamus daugkartinius alternatyvius gaminius, pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo galimybes, taip pat geriausią tinkamo šių atliekų tvarkymo praktiką, taikomą pagal šio Įstatymo 41 straipsnį, taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo šių atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai;

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų atskiro surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų;

5) tvarkyti žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro  nustatyta tvarka;

6) įvykdyti Vyriausybės nustatytas žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo užduotis. Vyriausybė nustato minimalų metinį žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų surinkimo perdirbimui rodiklį.

2. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą kitoje valstybėje narėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

3. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir, naudodami nuotolinio ryšio priemones, iš Lietuvos Respublikos tiesiogiai atlygintinai perleidžiantys kitos valstybės narės, kurioje nėra įregistravę savo veiklos, vartotojams žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, privalo paskirti toje valstybėje narėje savo veiklą įregistravusį fizinį ar juridinį asmenį įgaliotuoju atstovu, kuris būtų atsakingas už teisės aktuose nustatytų pareigų, susijusių su  gamintojo atsakomybės principu, vykdymą tos valstybės narės teritorijoje. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

4. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudojimo susidariusių atliekų tvarkymo finansavimą;

2) kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 3439 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 3439 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas ar organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais.

 

3439 straipsnis. Papildomi kolektyvaus žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimai

1. Siekdami kolektyviai organizuoti žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymą, gamintojai ir importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 3438 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nustatytas pareigas ar Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 3438 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose  nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.

2. Siekdama įvykdyti šio Įstatymo 3438 straipsnyje žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, Organizacija privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti sutartis su visomis Lietuvos jūrų uostų administracijomis dėl žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų atskiro surinkimo uostų priėmimo įrenginiuose arba kitose lygiavertėse surinkimo sistemose, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų, pristatytų į uostų priėmimo įrenginius arba į kitas lygiavertes surinkimo sistemas, atskiro surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, uostų priėmimo įrenginių arba kitų lygiaverčių surinkimo sistemų infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

3. Organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų svorį bei proporcingai jos dalyvių ir jai organizuoti žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, kiekį.

 

3440 straipsnis. Individualus žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo organizavimas

1. Vykdydami šio Įstatymo 3438 straipsnyje nustatytas pareigas, aplinkos ministro nustatyta tvarka užsiregistravę individualiai žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti sutartis su visomis Lietuvos jūrų uostų administracijomis dėl žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų atskiro surinkimo uostų priėmimo įrenginiuose arba kitose lygiavertėse surinkimo sistemose, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų, pristatytų į uostų priėmimo įrenginius arba į kitas lygiavertes surinkimo sistemas, atskiro surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, uostų priėmimo įrenginių arba kitų lygiaverčių surinkimo sistemų infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

2. Individualiai žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai  šio straipsnio 1 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų svorį bei proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, kiekį.“

 

13 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nuostoliai, atsiradę dėl komunalinių atliekų, šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymo neorganizavimo ar netinkamo organizavimo, atlyginami iš atitinkamos savivaldybės biudžeto.“

 

14 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

Papildyti 5 priedą 13 punktu:

13. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.“

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1Šio įstatymo 2 straipsnio 19 ir 20 dalys galioja iki 2021 m. spalio 31 d.

 

2Šio įstatymo 2 straipsnio 21 ir 22 dalys įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d. ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

3Šio įstatymo 2 straipsnio 23 ir 24 dalys įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

4Šio įstatymo 10 straipsnis įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

5Šio Įstatymo 7, 8 ir 11 straipsniai, 12 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34323434 straipsniai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

6Šio Įstatymo 12 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34353440 straipsniai įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

7Šio Įstatymo 4 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 14 punktas, 4 ir 5 dalys įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.

 

8Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos, aplinkos ministras ir jo įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas