Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ VIKTORO PETKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 21 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pertvarkyti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūrą, panaikinant Paupio daugiafunkcį centrą.

2. Įpareigoti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktorių Gediminą Diržį:

2.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio daugiafunkciame centre dirbantiems darbuotojams apie darbo sąlygų pasikeitimą ar jų atleidimą iš darbo, atlikti visus su darbo santykiais susijusius veiksmus;

2.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio daugiafunkcio centro mokiniams apie mokyklos struktūros pertvarką.     Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras