Projektas Nr. 12TS-
Gulbe2

 

 

 


JONAVOS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL JONAVOS r. SAV., ŽEIMIŲ SEN., ŽEIMIŲ GELEŽINKELIO STOTIES GYVENAMOSIOS VIETOVĖS GATVIŲ PRISKYRIMO DARGUŽIŲ KAIMO TERITORIJAI ir gatvių GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO

 

 

 

2017 m.  vasario 9 d. Nr. 1TS-

 

Jonava

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 524 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, nustatymo ir pavadinimų suteikimo, teritorijų ribų nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. 1TS-283 „Dėl Jonavos rajono seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir seniūnijos pavadinimo keitimo plano patvirtinimo“, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. 1TS-294 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-283 papildymo“, Valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamento 2016 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (1.1.30.)s-7639 „Dėl seniūnijos pavadinimo ir seniūnijų teritorijos ribų pakeitimo“ Jonavos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Priskirti Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių geležinkelio stoties gyvenamosios vietovės gatves Dargužių kaimo teritorijai.

2. Pakeisti Jonavos r. sav., Žeimių sen., Dargužių kaimo Geležinkelio, Stoties ir Lankesos gatvių geografines charakteristikas, nekeičiant gatvių pavadinimų (planas pridedamas).

 

 

Savivaldybės tarybos narys,

laikinai einantis mero pareigas                                                                                   Eugenijus Sabutis

 

 

 

Valdas Majauskas                                                       Faustas Pilipavičius

 

 

Parengė                      

Erika Glinskaitė                                                          Kaimo reikalų komitetas                    

 

 

Vaidas Zakarauskas                                                   

 

 

Valda Koženiauskienė

 

 

Justas Budriūnas

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO

 

 

DĖL JONAVOS R. SAV., ŽEIMIŲ SEN., ŽEIMIŲ GELEŽINKELIO STOTIES GYVENAMOSIOS VIETOVĖS GATVIŲ PRISKYRIMO DARGUŽIŲ KAIMO TERITORIJAI ir GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. sausio 16 d.

Jonava

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 524 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, nustatymo ir pavadinimų suteikimo, teritorijų ribų nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, įJonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. 1TS-283 „Dėl Jonavos rajono seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir seniūnijos pavadinimo keitimo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. 1TS-294 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-283 papildymo“, Valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamento 2016 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (1.1.30.)s-7639 „Dėl seniūnijos pavadinimo ir seniūnijų teritorijos ribų pakeitimo“ teikiamas tvirtinti sprendimo projektas dėl Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių geležinkelio stoties gyvenamosios vietovės priskyrimo Dargužių kaimo teritorijai ir gatvių (Geležinkelio, Stoties, Lankesos) geografinių charakteristikų keitimo, nekeičiant gatvių pavadinimų.

Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – Žeimių geležinkelio stoties gyvenamosios vietovės gatvių priskyrimas Dargužių kaimo teritorijai, Geležinkelio, Stoties ir Lankesos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimas.

Adresų registre neišregistruota Žeimių seniūnijos Žeimių geležinkelio stoties gyvenamoji vietovė (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 524 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, nustatymo ir pavadinimų suteikimo, teritorijų ribų nustatymo“), nes nurodytoje gyvenamojoje vietovėje yra įregistruotų gatvių ir adresų. Todėl šiuo sprendimu siūloma pagal patvirtintas ir įregistruotas seniūnijų bei kaimų ribas Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių geležinkelio stoties gyvenamosios vietovės gatves priskirti Dargužių kaimui bei pakeisti jų geografines charakteristikas (nekeičiant gatvių pavadinimų -  Lankesos, Stoties bei Geležinkelio gatves pratęsiant iki šioms gatvėms priskirtų ir įregistruotų adresų objektų ir/ar Dargužių kaimo ribos).

Architektūros ir urbanistikos skyrius paruošė šios gyvenamosios vietovės, kurioje numatytas gatvių priskyrimas kitai gyvenamajai vietovei, gatvių išdėstymo planą. Šis planas suderintas su Žeimių seniūnijos seniūnu bei Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju.

Priėmus šį siūlomą sprendimo projektą bus galima suteikti/patikslinti numerius adresų objektams (nekilnojamiesiems daiktams). Neigiamų pasekmių priimtas sprendimo projektas neturės. Teisės aktų, kuriuos būtina keisti ar naikinti priėmus teigiamą tarybos sprendimo projektą, nėra.

Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 16 punkto nuostatomis, atliktas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (pažyma pridedama).

 

PRIDEDAMA. Gatvės išdėstymo planas ir informacija apie pavadinimo suteikimą ar keitimą, 2 lapai. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 8 lapai.

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                            Erika Glinskaitė