Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir patikslinti programų lėšų paskirstymą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Kupratienė, mob. tel. (8 650) 27 833

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 11 d.

Kaunas

 

 

1.  Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projektu siūloma keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir patikslinti strateginėms veiklos programoms finansuoti skirtus asignavimus. Planuojama papildomai gauti lėšų socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms, gautos lėšos bus išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. Taip pat bus gautos papildomos lėšos iš Valstybės investicijų programos švietimo infrastruktūros plėtrai ir kt.

2Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatose teigiama, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali pakeisti pati savivaldybės taryba.

3.  Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).       

Nėra.

4Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Šiuo sprendimu keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

5.  Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Šiuo sprendimu tikslinamos Kauno rajono savivaldybės 2020 metų strateginėms veiklos programoms įgyvendinti suplanuotos lėšos.

6Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Reikalinga skelbti Teisės aktų registre ir viešinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

7.  Antikorupcinis vertinimas.

Nereikia.

8Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Tarybos sprendimo projektą parengė Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dalia Kupratienė.

 

 

 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                Dalia Kupratienė