Projekto

nauja redakcija

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ“ PAKEITIMO

 

2023 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T-33 „Dėl atstovų delegavimo į Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“,  Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 27 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Deleguoti į Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę programai koordinuoti, su programos įgyvendinimu susijusiems veiksmams tarp ministerijų ir Šiaulių miesto savivaldybės suderinti ir programos pakeitimams atlikti šiuos asmenis:

Antaną Bartulį, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių, o jam negalint dalyvauti – Jolitą Franckevičienę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vedėją;

Dainorą Gilienę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus patarėją, o jai negalint dalyvauti – Giedrę Chrapač, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistę;

Viliją Vaičekauskienę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. architektę, o jai negalint dalyvauti – Ievą Džiaugienę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėją.“

 

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras