Projektas

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO

 

2019 m.                 d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m.                    d. pažymą Nr. O5E-         „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Papildyti Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas) 2.74 papunkčiu:

2.74. Šilumos tiekėjams, vertinant iki 2018 m. gruodžio 31 d. susidariusią neatitiktį dėl ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio per atitinkamą laikotarpį neatitikimo ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžiui, Metodikos 76.11 papunktis nėra taikomas.“

2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką:

2.1. Pakeisti 58.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

58.1. laikantis principo, kad pagamintos, naudojant Ūkio subjekto teisėtai valdomus įrenginius, šilumos ir įsigytos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos proporcija bendroje verslo vieneto, nurodyto Aprašo 10.1 punkte, struktūroje nustatoma, atsižvelgiant į realias galimybes supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų atitinkamoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje ir į laukiamą efektą. Detalų prioritetų, superkant šilumą šilumos supirkimo aukciono būdu, sąrašą nustato Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas;“

2.2. Pakeisti 61.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

61.8. gamintinas šilumos kiekis per metus (šilumos bazinių kainų (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpiu) QHG, nustatomas pagal formulę:

kur:

QHG – gamintinas šilumos kiekis per metus (šilumos bazinių kainų (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpiu), nustatomas vadovaujantis Metodikos 58.4.1–58.4.4 punktais, kWh;

QHG, PR, s – Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose gamintinas ir šilumos supirkimo aukciono būdu parduotinas šilumos kiekis per metus (šilumos bazinių kainų (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpiu) atitinkamoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje s, kWh. Reguliuojamiems nepriklausomiems gamintojams ir Šilumos tiekėjams, kurių šilumos tiekimo veiklos teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, skaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) šilumos kiekis nustatomas laikant, kad Reguliuojamas nepriklausomas gamintojas per metus gamina šilumos kiekį, lygų 45 proc. maksimalaus nepriklausomo šilumos gamintojo valdomų šilumos gamybos įrenginių galimo pagaminti šilumos kiekio (įvertinant, kad įrenginys per metus veikia 8600 val.), o Šilumos tiekėjas – 45 proc. maksimalaus valdomų šilumos gamybos įrenginių, kurių pagaminta šiluma parduodama šilumos supirkimo aukciono būdu, galimo pagaminti šilumos kiekio (įvertinant, kad įrenginys per metus veikia 8600 val.). Šilumos tiekėjams, kurių šilumos tiekimo veiklos teritorijoje neveikia nepriklausomi šilumos gamintojai, gamintinas šilumos kiekis nustatomas vadovaujantis Metodikos 61.1–61.7 punktais;

QHG, PC – Šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais gamintinas šilumos kiekis per metus (šilumos bazinių kainų (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpiu), nustatomas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka ir yra ne didesnis kaip 10 proc. į šilumos perdavimo tinklą patiektino QH šilumos kiekio, kWh. Šilumos tiekėjams, centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose neveikia nepriklausomi šilumos gamintojai, šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais gamintinas šilumos kiekis nustatomas vadovaujantis Metodikos 61.1–61.7 punktais;“

2.3. Pakeisti 631 punktą ir jį išdėstyti taip:

631. Šilumos (produkto) gamybos kainos atveju (išskyrus centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia) nustatoma šilumos (produkto) gamybos sąnaudų apimtis, išreiškiama vidutine šilumos (produkto) gamybos kaina (euro ct/kWh). Šilumos (produkto) gamybos sąnaudų metinė apimtis šilumos kiekiui QHG, PR pagaminti lygi šilumos (produkto) gamybos pastoviųjų sąnaudų (FCHG, PR) ir kintamųjų sąnaudų (VCHG, PR) apimčių sumai. Ūkio subjektai, dalyvaudami šilumos supirkimo aukcione, negali gauti daugiau pajamų, nei šilumos (produkto) gamybos būtinųjų sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, metinė apimtis, apskaičiuota pagal Metodiką.“

2.4. Pakeisti 632 punktą ir jį išdėstyti taip:

632. Šilumos tiekėjams, centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, skaičiuojamos bendros būtinosios šilumos (produkto) gamybos sąnaudos šilumos kiekiui QHG pagaminti (Metodikos 62.1.1.1 ir 62.1.1.3 punktai) ir nustatoma bendra šilumos (produkto) gamybos kaina (Metodikos 69.1.1.1 punktas), t. y. netaikomas reikalavimas būtinąsias šilumos (produkto) gamybos pastoviąsias sąnaudas išskaidyti į šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos šaltiniuose (Metodikos 62.1.1.1.1 punktas) ir į šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Metodikos 62.1.1.1.2 punktas) sąnaudas, o kintamąsias sąnaudas išskaidyti į šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos šaltiniuose (Metodikos 62.1.1.3.1 punktas) ir į šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Metodikos 62.1.1.3.2 punktas) sąnaudas, taip pat netaikomas reikalavimas nustatyti atskiras šilumos (produkto) gamybos Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose (Metodikos 69.1.1.1.1 punktas) ir šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais ir rezervinės galios užtikrinimo (Metodikos 69.1.1.1.2 punktas) bazinę vienanarę kainą (kainos dedamąsias). Šiuo atveju taikomas Aprašo 24.4.8 ir 41.21 punktuose nustatytas šilumos generavimo šaltinių galios ribojimas.“

2.5. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip:

64. Šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatoma šioms reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams): šilumos (produkto) gamyba, šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas), šilumos perdavimas, mažmeninis aptarnavimas. Šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose kaina (kainos dedamosios) nustatoma kaip vidutinė kaina (kainos dedamosios), išskyrus centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia.“

2.6. Pakeisti 74.12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

74.12.1. darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnį nei Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį. Šis sąnaudų pokytis taikomas, jei Ūkio subjektas Reguliuojančiajai institucijai pateikia tokio pokyčio įvertinimo poreikį pagrindžiančius argumentus ir dokumentus. Šiuo atveju įtaka sąnaudoms nustatoma pagal formulę:

kur:

∆FCP i, y – sąnaudų pokytis metais y, įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį, tūkst. Eur;

kDU – Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis, įvertintas praėjusio kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu, proc.;

kDU(y+1) – ne didesnis nei Finansų ministerijos prognozuojamas vidutinio darbo užmokesčio pokytis ateinantiems kainos (kainos dedamųjų) nustatymo metams, proc.“

2.7. Papildyti 771 punktu:

771. Kai Metodikos 76 ir (ar) Metodikos 77 punktuose numatyta tvarka apskaičiuotų Ūkio subjekto papildomai gautų pajamų grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikomas Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinis vidurkis už laikotarpį nuo praėjusių ataskaitinių metų liepos mėn. iki einamųjų metų liepos mėn.“

2.8. Pakeisti 20 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkas