Projektas

 

 

LIETUVOS rESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 46, 59, 77 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2021 m.            d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Mokslo ir (arba) meno veiklos ir studijų kokybė užtikrinama taikant mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą.“

 

2 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 59 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, išlaikę valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijas šio egzamino laikyti nebūtina) ir paties stojančiojo laisvai pasirenkamą.“

 

2. Papildyti 59 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Stojantieji turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

1) į universitetinių studijų programas – šio straipsnio 1 dalyje nurodytų trijų (stojančiųjų į menų studijas atveju – dviejų) išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne žemesnis nei pagrindinis  valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygis nustatytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamose brandos egzaminų programose ir valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatuose;

2) į koleginių studijų programas – šio straipsnio 1 dalyje nurodytų trijų (stojančiųjų į menų studijas atveju – dviejų) išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne žemesnis kaip patenkinamas valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygis nustatytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamose brandos egzaminų programose ir valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatuose.“

 

3. Papildyti 59 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti minimalūs reikalavimai netaikomi:

1) asmenims, baigusiems tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas – jiems taikomas  reikalavimas turėti kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą;

2) asmenims, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka atleistiems nuo valstybinių brandos egzaminų.“

 

4. Papildyti 59 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Priėmimas į aukštąsias mokyklas gali būti vykdomas iki studijų pagal atitinkamą studijų programą pradžios. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, nurodydamos  pagrindinį dalyką ir stojamuosius egzaminus (jeigu jie organizuojami), kiekvienais metais nustato aukštosios mokyklos ir, suderinusios su Švietimo  ir , mokslo ir sporto ministerija, paskelbia jį ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų rugsėjo 1 dienos.“

 

5. Buvusias 59 straipsnio 2-9 dalis laikyti atitinkamai 5-12 dalimis.

 

6. Pakeisti 59 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7Bendrą studijų vietų skaičių studijų programoje pagal studijų kryptis ir (arba) studijų krypčių grupes, studijų pakopas ir studijų formas nustato aukštoji mokykla, atsižvelgdama į savo galimybes užtikrinti studijų kokybę ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą minimalų studijų programos studijų vietų skaičių.“

 

7. Pakeisti 59 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8Minimalų studijų programos studijų vietų skaičių bei jo fiksavimo datą valstybinėse aukštosiose mokyklose ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (jeigu jose asmenims, priimtiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas iš valstybės biudžeto lėšų studijų laikotarpiui skiriama norminės studijų kainos dydžio (tuo atveju, kai už studijas mokama metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, – studijų kainos dydžio) studijų stipendija) pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir (arba)  pagal studijų programas ir (arba) pakopas ir studijų formas nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras, įvertinęs aukštųjų mokyklų siūlymus.“ 

 

8. Pripažinti netekusia galios 59 straipsnio 9 dalį.

 

9. Pakeisti 59 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10Kiekvienais metais iki rugpjūčio 30 dienos savo interneto svetainėse aukštosios mokyklos pateikia visuomenei informaciją apie bendrojo priėmimo į savo aukštąją mokyklą rezultatus pagal studijų programas, o Švietimo ir,  mokslo ir sporto ministerija – informaciją apie bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programas. Kiekvienais metais iki spalio 30 dienos aukštosios mokyklos pateikia visuomenei informaciją apie institucinio priėmimo į savo aukštąją mokyklą rezultatus pagal studijų programas, o Švietimo ir,  mokslo ir sporto ministerija – informaciją apie institucinio priėmimo rezultatus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programas.“

 

3 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinė eilė sudaroma švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus valstybinių aukštųjų mokyklų siūlymus, ir paskelbiama kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki priėmimo į aukštąsias mokyklas pradžios. Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų. Jis turi būti ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.“

 

2. Pakeisti 77 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamos studijų vietos aukštosioms mokykloms tenka pagal stojančiųjų, esančių konkursinėje eilėje, pasirinkimą, neviršijant nustatyto valstybės finansavimo ir laikantis valstybinėms aukštosioms mokykloms švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto studijų programai minimalaus studijų vietų skaičiaus pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes.“

 

3. Pakeisti 77 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Atitinkamais metais priimamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes (menų studijų – ir pagal studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo – pagal studijų programas arba jų grupes) iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius.“

 

4. Pakeisti 77 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Galutinį valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal aukštąsias mokyklas bei studijų krypčių grupes tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, kai yra žinomi stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai ir pasirašytos studijų sutartys.“

 

5. Pakeisti 77 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Nuolatinės formos studijų vietų, į kurias priimtų studentų studijos pagal šio straipsnio nuostatas apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, skaičius aukštojoje mokykloje išlieka nepakitęs per visą nustatytą studijų laikotarpį, o ištęstinės formos studijų vietų, į kurias priimamų studentų studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, skaičius aukštojoje mokykloje išlieka nepakitęs per laikotarpį, ne daugiau kaip iki pusantro karto ilgesnį, negu nustatytas atitinkamų nuolatinės formos studijų laikotarpis, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus. Tais atvejais, kai valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis asmuo pašalinamas iš aukštosios mokyklos, praranda valstybės finansavimą arba nutraukia studijas ir kai valstybės finansuojama studijų vieta nėra užimama šio straipsnio 17 dalyje nustatyta tvarka, aukštosios mokyklos studijų vietai skirtas valstybės finansavimas išlieka tol, kol atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius tam tikroje studijų krypčių grupėje arba mokslo ar meno srityje yra ne didesnis kaip didžiausias leistinas atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius toje studijų krypčių grupėje arba mokslo ar meno srityje. Kai atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius tam tikroje studijų krypčių grupėje arba mokslo ar meno srityje yra didesnis nei didžiausias leistinas atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius toje studijų krypčių grupėje arba mokslo ar meno srityje, valstybės finansavimas mažinamas ta dalimi, kuri tektų atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiui, viršijančiam didžiausią leistiną atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių. Didžiausia leistina atsilaisvinusių ir neužimtų valstybės finansuojamų studijų vietų dalis yra 25 procentai nuo priėmimo metais tam tikroje studijų krypčių grupėje arba mokslo ar meno srityje švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka užfiksuoto valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus.“

 

5. Pakeisti 77 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų ir studijų stipendijų skaičių mokslo ir studijų institucijose tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras pagal mokslo ir meno kryptis, neviršydamas valstybės finansavimo, apskaičiuoto pagal patvirtintą preliminarų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičių ir normines studijų kainas, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir į Lietuvos mokslo tarybos atliktą mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos rezultatų įvertinimą, doktorantūros rezultatus, galimybes rengti tos mokslo ar meno srities doktorantus ir mokslo ir studijų institucijų nustatytas atitinkamų metų doktorantūros studijų kainas.“

 

6. Pakeisti 77 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta valstybės finansuojamų doktorantūros vietų dalis doktorantūros teisę turinčioms mokslo ir studijų institucijoms gali būti paskirstyta konkurso būdu per švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus terminus, pasitelkiant Lietuvos mokslo tarybą. Konkursas vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, pagal kurią numatoma, kad doktorantūros temas gali siūlyti ministerijos, įmonės, įstaigos arba organizacijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame tvarkos apraše numatytais atvejais konkurso būdu valstybės finansuojama doktorantūros vieta gali būti paskirta ir doktorantūros teisės neturinčiai mokslo ir studijų institucijai ar įmonei, vykdančiai doktorantūros krypties aukšto lygio - mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus ir dalyvaujančiai konkurse kartu su doktorantūros teisę turinčia mokslo ir studijų institucija (institucijomis). Šiuo atveju taikoma konkurse dalyvavusios doktorantūros teisę turinčios mokslo ir studijų institucijos nustatyta studijų kaina. Konkursą laimėjusi doktorantūros teisės neturinti mokslo ir studijų institucija ar įmonė ir kartu su ja konkurse dalyvavusi doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija (institucijos) sudaro su Lietuvos mokslo taryba suderintą sutartį dėl doktorantūros vykdymo.“

 

7. Pakeisti 77 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Valstybės finansuojamų profesinių studijų vietų skaičius nustatomas įvertinus valstybės institucijų, atsakingų už atitinkamos srities specialistų poreikio planavimą, siūlymus ir specialistų įsidarbinamumo rodiklius. Specialistų poreikį, atsižvelgusios į valstybės reikmes, institucijos nustato pagal atitinkamas kvalifikacijas ir iki kiekvienų metų sausio 1 dienos pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, įvertinęs valstybės institucijų, atsakingų už atitinkamos srities specialistų poreikio planavimą, pateiktus specialistų poreikio duomenis, atsižvelgdamas į universitetų nustatytas atitinkamų metų profesinių studijų kainas ir neviršydamas valstybės finansavimo, apskaičiuoto pagal patvirtintą preliminarų studijų vietų skaičių ir normines studijų kainas, tvirtina valstybės finansuojamų profesinių studijų vietų skaičių pagal aukštąsias mokyklas ir kvalifikacijas, kurias teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka suteikia aukštoji mokykla (rezidentūros atveju – pagal specialybes, pedagogų rengimo atveju – pagal ugdomąjį dalyką arba dalykų grupes).“

 

8. Pakeisti 77 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

 

9. Pakeisti 77 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                          Artūras Žukauskas