Projektas

                                                                                                            2021 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

 

                                                                                                                 

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL raseinių rajono savivaldybės

2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 

2021 m.          d. Nr. 

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 103 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos  2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. TS-254 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021- 2023 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo“, Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.TS-361 „Dėl Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1435 nutarimu „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras