ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO / NEPERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRUI

 

2023 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl  Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunktį ir atsižvelgdama į Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos 2023 m. sausio 4 d. posėdžio protokolą Nr. VAK-7, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti / Neperduoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis šios įstaigos įstatuose numatytai veiklai penkeriems metams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas:

1.1. dviejų kambarių 52,09 kv. m bendrojo ploto gyvenamąją patalpą Vilniaus g. 23-3, Šiauliuose (unikalus Nr. 4400-0719-4745:1936);

1.2. dviejų kambarių 57,00 kv. m bendrojo ploto gyvenamąją patalpą Tilžės g. 61A-20, Šiauliuose (unikalus Nr. 2999-8001-0010:0020).

2. Nusprendus perduoti šio sprendimo 1 punkte nurodytas gyvenamąsias patalpas, įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti nurodytų gyvenamųjų patalpų panaudos sutartis.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras