Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 711, 73 straipsnių ir priedo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                 Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio įstatymo III skyriaus pirmojo, antrojo ir ketvirtojo skirsnių nuostatos netaikomos eksperimentinės kategorijos orlaiviams ir orlaiviams, lengvesniems už orą (laisviesiems aerostatams, pririšamiesiems aerostatams, dirižabliams). Reikalavimus jiems nustato Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA), atsižvelgdama į skrydžių saugos užtikrinimą.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Aviacijos valstybinis valdymas

Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, kariuomenės vadas, LTSA ir susisiekimo ministro įgaliota viešoji įstaiga, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė  (toliau – Įstaiga).“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos

1. LTSA yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

2. LTSA pagal savo kompetenciją:

1) įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją;

2) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas ir valstybės aviacijos saugos programą;

3) jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus civilinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti;

4) kontroliuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

5) atlieka kitas teisės aktų jai nustatytas funkcijas.

3. Įstaigos išlaikymui naudojamos šios lėšos:

1) rinkliavų už oro navigacijos paslaugas atskaitymų, mokamų kas ketvirtį iki ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos, lygių Įstaigos planuotoms einamųjų metų sąnaudoms, susijusioms su oro navigacijos paslaugų teikėjų valstybine priežiūra pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004, nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1070/2009, nuostatas;

2) rinkliavų už naudojimąsi oro uostais atskaitymų, mokamų kas ketvirtį iki ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos, lygių Įstaigos planuotoms einamųjų metų sąnaudoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine priežiūra;

3) gautų pajamų už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;

4) valstybės biudžeto asignavimų.

4. Įstaiga pagal savo kompetenciją:

1) vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą;

2) organizuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

3) vykdo 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, nurodytos atitinkamos institucijos, 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/1536, 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/5, 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/363, 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/539, 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 598/2014, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB, 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 ir 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1185, nurodytos kompetentingos institucijos ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 549/2004, nustatančiame bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1070/2009, nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas;

4) išduoda licencijas, pažymėjimus ir patvirtinimus;

5) teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas civilinės aviacijos klausimais;

6) vykdo kitas įstatymų jai nustatytas funkcijas.

5. Įstaiga sprendimus dėl licencijų, pažymėjimų ir patvirtinimų išdavimo priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo dienos arba jiems priimti reikalingų auditų ir (ar) patikrinimų atlikimo dienos.“

 

 

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kariuomenės vadas, jei tai būtina, suderinęs su LTSA, nustato reikalavimus karinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti, taip pat yra atsakingas už karinės aviacijos, įskaitant antžeminius įrenginius ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą. Lietuvos kariuomenės Skrydžių saugos departamentas vykdo karinės aviacijos, įskaitant antžeminius įrenginius ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinės priežiūros funkcijas.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. LTSA ir kariuomenės vadas atitinkamai turi teisę uždrausti civilinių ir karinių aerodromų apsaugos zonose įrengti arba naudoti žiburius, galinčius kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai.“

2.   Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir daugiau, statyba, rekonstravimas ar įrengimas, išskyrus aerodromo apsaugos ir sanitarines apsaugos zonas, Vyriausybės nustatyta tvarka turi būti suderinti su LTSA ir kariuomenės vadu, o pasienio ruože statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 30 m ir daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

3.   Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kliūtys turi būti ženklinamos tam tikrais nakties ir dienos ženklais. Jų įrengimo ir naudojimo tvarką nustato LTSA, suderinusi su kariuomenės vadu.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kariuomenės vadas nustato karinių orlaivių skrydžiams taikomus reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti tokie, kad nekeltų grėsmės civilinių orlaivių saugai, ir todėl turi būti derinami su LTSA. Karinių orlaivių eksploatavimo priežiūrą atlieka kariuomenės vadas.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nekariniai valstybės orlaiviai registruojami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre ir jiems taikomos šio įstatymo III skyriaus civilinės aviacijos taisyklės. Tokiems nekariniams valstybės orlaiviams LTSA gali padaryti šio įstatymo III skyriaus taisyklių išimtis, jeigu atitinkami skrydžiai nekenks tarptautiniam ar komerciniam vidaus eismui, įskaitant oro erdvę ir oro uostus, naudojamus šiam eismui. Prireikus LTSA nustato ir kitus reikalavimus. Nekarinių valstybės orlaivių eksploatavimą prižiūri Įstaiga.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Oro erdvės organizavimas turi kiek įmanoma tiksliau atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) standartus ir rekomenduojamą praktiką. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles rengia LTSA ir kariuomenės vadas, tvirtina Vyriausybė.“

2.   Pakeisti 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Karinės būtinybės arba visuomenės saugos sumetimais susisiekimo ministras gali paskelbti tam tikras oro erdvės dalis kaip draudžiamas, ribojamas arba pavojingas civilinei aviacijai zonas, kuriose taikomos specialios procedūros. Tokie sprendimai priimami LTSA teikimu, suderintu su kariuomenės vadu. Draudimai ir apribojimai neturi būti taikomi ilgiau, negu to reikalauja juos sukėlusios priežastys.“

 

 

 

 

8   straipsnis. 141 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 141 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Oro navigacijos paslaugų teikėjų pažymėjimų išdavimo tvarką nustato LTSA, juos išduoda arba kitose Europos Bendrijos valstybėse išduotą pažymėjimą pripažįsta Įstaiga.“

2. Pakeisti 141 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Įstaiga turi teisę visada patikrinti, ar oro navigacijos paslaugų teikėjai atitinka keliamus reikalavimus ir kaip teikiamos oro eismo paslaugos, o jos įgalioti atstovai, laikydamiesi įslaptintos informacijos apsaugai taikomų reikalavimų, turi teisę nekliudomi patekti į oro eismo paslaugų teikėjo administracines ir gamybines patalpas, susijusias su oro eismo paslaugų teikimu, apžiūrėti įrenginius, taip pat susipažinti su visa reikalinga informacija ir dokumentais.“

 

9 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Oro eismo paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką kartu rengia LTSA ir kariuomenės vadas, o tvirtina susisiekimo ministras.“

 

10 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos bei skrydžių valdymo įrenginiai

1. Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas nustato LTSA.

2. Teikiant oro eismo paslaugas galima naudoti tik tuos ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginius, kurie atitinka LTSA nustatytus reikalavimus. Karinėje aviacijoje ir koviniam valdymui naudojamiems įrenginiams, kurie gali turėti įtakos civilinių orlaivių skrydžių saugai, taikomi LTSA nustatyti reikalavimai.“

 

11 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Oro navigacijos informacijos paslaugos

1. Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas nustato LTSA.

2. Asmenys, turintys oro navigacijos informacijos, privalo ją nemokamai teikti LTSA arba jos įgaliotam juridiniam asmeniui.“

 

12 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Meteorologijos paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas rengia LTSA su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, o tvirtina aplinkos ministras ir susisiekimo ministras.“

 

13 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojas

Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytoją skiria Vyriausybė.“

 

14 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Dokumentai, reikalingi orlaiviui registruoti

Orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo raštu pateikti registro tvarkytojui paraišką registruoti orlaivį. Prie paraiškos turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra orlaivio savininkas, ir įvykdytos kitos šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.“

 

15 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Registruotina informacija

Registro tvarkytojas turi įrašyti į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą informaciją apie orlaivį, jo savininką ir orlaivio naudotoją, orlaivio įkeitimą, jeigu šis įkeistas, arba orlaivio areštą.“

 

16  straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Orlaivių nuoma

1. 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2008, ir    2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių nustatytais atvejais orlaivių nuomos be įgulos ir nuomos su įgula sutartys turi būti patvirtintos Susisiekimo ministerijos ir (arba) Įstaigos pagal susisiekimo ministro nustatytas sąlygas ir tvarką.

2. Protokolo dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo (83 bis straipsnis), pasirašyto 1980 m. spalio 6 d. Monrealyje, nustatytais atvejais Įstaiga turi teisę sudaryti sutartis su atitinkama kitos valstybės įgaliota institucija dėl funkcijų ir pareigų, susijusių su orlaiviu, perdavimo.“

 

17 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) jei orlaivis pastaruosius trejus metus neturėjo galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai savininkas arba jo įgaliotas atstovas per registro tvarkytojo  nustatytą laiką pateikė įrodymų, kad orlaivis yra tinkamas skraidyti.“

 

18 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Nacionaliniai ir registravimo ženklai

1. Orlaiviai, registruoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, turi būti ženklinami ICAO suteiktu valstybės nacionaliniu ženklu „LY“ bei registro tvarkytojo suteiktu registravimo ženklu.

2. Registravimo ženklų suteikimo bei orlaivių ženklinimo tvarką nustato LTSA.“

 

19 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Orlaivis gali būti pripažįstamas tinkamu skraidyti, jeigu jis atitinkamai suprojektuotas, pagamintas, įrengtas bei techniškai prižiūrimas ir jo skridimo savybės atitinka skrydžių saugos reikalavimus, kuriuos nustato LTSA.“

 

20  straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Orlaiviui, pripažintam tinkamu skraidyti, Įstaiga išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimą, galiojantį iki jame nustatyto laiko. Įstaiga, atsižvelgdama į orlaivio techninę būklę, gali nustatyti orlaivio eksploatavimo apribojimus.”

2. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gavusi rašytinę orlaivio savininko arba naudotojo paraišką, Įstaiga turi teisę pratęsti tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimą, jeigu nustato, kad orlaivis atitinka tinkamumo skraidyti reikalavimus.“

3. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu Įstaiga nustato, kad Lietuvos Respublikoje registruotas orlaivis yra netinkamas skraidyti, ji turi sustabdyti tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimą, kol bus nustatyta, kad orlaivis yra tinkamas skraidyti. Tinkamumo skraidyti pažymėjimas, kurio galiojimas buvo sustabdytas, turi būti grąžintas Įstaigai.“

4.Pakeisti 30 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Paraiškų gauti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą pateikimo, tinkamumo skraidyti nustatymo, tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo, sustabdymo ir atšaukimo bei užsienio valstybių išduotų tinkamumo skraidyti pažymėjimų pripažinimo sąlygas ir tvarką nustato LTSA.“

 

21  straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Tinkamumo skraidyti priežiūra

1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruoto orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūrą vykdo Įstaiga.

2. Įstaiga, vykdydama priežiūrą, atlieka orlaivio tinkamumo skraidyti tyrimą šiais būdais:

1) orlaivio savininko arba naudotojo pateiktų techninės priežiūros ir kitų techninių ataskaitų įvertinimu;

2) techninės orlaivio būklės įvertinimu;

3) prireikus bandomaisiais skrydžiais.

3. Įstaiga savo nuožiūra gali patikrinti orlaivio tinkamumą skraidyti viso orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo metu arba patikrinti orlaivį jo savininko arba naudotojo prašymu.

4. Orlaivio savininkas arba naudotojas turi pateikti Įstaigai visą informaciją apie orlaivio tinkamumą skraidyti, techninę priežiūrą, orlaivio dalių pakeitimą ar taisymą, taip pat visą statistinę informaciją apie jo naudojimą. Įstaigos įgalioti atstovai, vykdydami orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūrą, turi teisę netrukdomi patekti į savininko arba naudotojo aviacijos paskirties administracines bei gamybines patalpas, taip pat į orlaivį ir juo skristi.

5. Bandomuosius skrydžius turi atlikti savininkas arba naudotojas, prižiūrimas Įstaigos įgalioto atstovo.“

 

22  straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Orlaivio savininkas arba naudotojas privalo laikytis tinkamumo skraidyti nurodymų (direktyvų), išleidžiamų Įstaigos arba valstybės, kurioje orlaivis buvo suprojektuotas ar pagamintas, jeigu Įstaiga nenurodo kitaip.“

2.   Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Orlaivio savininkas arba naudotojas nedelsdamas privalo pranešti Įstaigai apie visas aplinkybes, įvykius ir gedimus, kurie gali turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti.“

 

23  straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

33 straipsnis. Užsienio valstybių orlaivių tinkamumas skraidyti

1. Įstaiga turi teisę įvertinti Lietuvos Respublikoje esančių užsienio valstybių orlaivių tinkamumą skraidyti.

2. Jeigu Įstaiga nustato, kad užsienio valstybės orlaivis yra netinkamas skraidyti arba orlaivyje yra gedimų, kurie gali turėti įtakos tinkamumui skraidyti, Įstaiga turi teisę neleisti jam pakilti. Įstaiga privalo pranešti tos valstybės atsakingai institucijai apie orlaivio būklę ir Įstaigos sprendimą. Jeigu užsienio valstybės institucija nusprendžia, kad orlaivis yra netinkamas skraidyti, bet tam tikromis sąlygomis jis gali būti perskraidintas į remonto vietą, tokiu atveju, jeigu bus įvykdytos šios institucijos ir Įstaigos nustatytos sąlygos, orlaiviui leidžiama pakilti. Tokio skrydžio metu orlaivyje gali būti tik orlaivio įgula ir techniniai specialistai.“

 

24 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Išimtiniais atvejais Įstaiga gali duoti specialųjį leidimą skrydžiui tokiu orlaiviu, kuriam bendra tvarka negali būti išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, bet toks orlaivis gali saugiai skraidyti laikydamasis tam tikrų apribojimų.“

 

25  straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamyba ir techninė priežiūra

1. Įstaiga nustato civilinių orlaivių ir jų įrangos (komponentų) gamybos ir techninės priežiūros reikalavimus. Lietuvos Respublikoje įmonės gali gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus), taip pat atlikti civilinių orlaivių techninės priežiūros darbus tik turėdamos atitinkamą Įstaigos išduotą pažymėjimą ir laikydamosi šiame pažymėjime nurodytų reikalavimų. Vadovaujantis 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)                      Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančiu Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, Lietuvos Respublikoje gaminami civiliniai orlaiviai sertifikuojami Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Pažymėjimų, suteikiančių civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamybos ir techninės priežiūros darbų atlikimo teisę, išdavimo sąlygas ir tvarką nustato Įstaiga. Įstaiga prižiūri, kaip pažymėjimus turinčios įmonės laikosi nustatytų reikalavimų. Įstaigos atstovai turi teisę nekliudomi apžiūrėti pažymėjimus turinčių įmonių gamybines patalpas ir įrangą, taip pat gauti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su pažymėjime nurodytos veiklos vykdymu.

3. Šio straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi orlaiviams ir jų įrangai (komponentams), kurie neturi EASA išduotų ar pripažintų tipo pažymėjimų, gaminti ar jų techninei priežiūrai vykdyti. Tokių orlaivių gamybos, techninės priežiūros vykdymo, tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato Įstaiga.“

 

26 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Civilinis aerodromas, taip pat skrydžių valdymo sistemos įrenginiai statomi arba rekonstruojami Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei suderinus su Įstaiga. Civilinio aerodromo vieta numatoma teritorijų planavimo dokumentuose.“

 

27 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Oro susisiekimas gali būti vykdomas tik iš oro uostų, kurie atitinka LTSA nustatytus reikalavimus.“

 

28 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

40 straipsnis. Civilinio aerodromo priežiūra

Įstaiga turi teisę visada patikrinti, ar civilinis aerodromas atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Įstaigos įgalioti atstovai turi teises, nurodytas 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros,    3 straipsnio 6 dalyje.“

 

29 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato LTSA.“

 

30  straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis. Civilinių aerodromų tinkamumas naudoti

1. Civilinių orlaivių skrydžiams gali būti naudojami tik tie civiliniai aerodromai, kurie atitinka šio įstatymo, 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, ir kitų teisės aktų reikalavimus ir turi Įstaigos išduotą galiojantį tinkamumo naudoti pažymėjimą.

2. Civilinio aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas išduodamas, pratęsiamas, taip pat nutraukiamas arba sustabdomas jo galiojimas LTSA nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Už tai, kad civiliniai aerodromai atitiktų nustatytus reikalavimus, atsako aerodromą valdantis fizinis ar juridinis asmuo. Civilinį aerodromą valdantis fizinis ar juridinis asmuo nedelsdamas privalo pranešti Įstaigai apie visas aplinkybes, įvykius arba gedimus, kurie gali turėti įtakos aerodromo ir nustatytų reikalavimų atitikčiai.“

 

31  straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

45 straipsnis. Specialistų rengimas

1. Specialistus rengti, perkvalifikuoti ir kelti jų kvalifikaciją gali Įstaigos akredituotos mokymo įstaigos.

2. Susisiekimo ministro nustatyta tvarka Įstaiga akredituoja ir išduoda atitinkamus pažymėjimus:

1) mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms orlaivių techninės priežiūros specialistus ir atitinkančioms 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo IV priedo reikalavimus;

2) mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms orlaivių įgulų narius bei skrydžių vadovus ir atitinkančioms LTSA nustatytus reikalavimus.

3. Susisiekimo ministro nustatyta tvarka Įstaiga gali sustabdyti mokymo įstaigos pažymėjimo galiojimą ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti, jeigu mokymo įstaiga:

1) užsiima veikla, kuri nenurodyta išduotame pažymėjimo priede;

2) neatitinka šio straipsnio 2 dalyje išvardytų ir jai taikomų reikalavimų;

3) nesilaiko nustatytų skrydžių saugos reikalavimų.

4. Mokymo įstaigos pažymėjimo galiojimas panaikinamas:

1) jeigu mokymo įstaigos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, o mokymo įstaiga per Įstaigos nustatytą terminą nepašalino nurodytų trūkumų;

2) mokymo įstaigos prašymu;

3) likvidavus mokymo įstaigą.“

 

32 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Naudoti orlaivius ir atlikti jų techninę priežiūrą, atlikti civilinėms reikmėms skirtų ir skrydžių saugą užtikrinančių sistemų ir įrenginių techninę priežiūrą, teikti skrydžių valdymo paslaugas leidžiama asmenims, turintiems atitinkamą Įstaigos išduotą specialisto licenciją. Specialisto licencijos išduodamos aviacijos specialistams – skrydžio įgulos nariams, skrydžių vadovams, skrydžių dispečeriams, aviacijos inžinieriams, technikams ir mechanikams, skrydžių valdymo elektronikos specialistams.“

2.   Pakeisti 46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Užsienio valstybėje išduotų specialisto licencijų pripažinimo sąlygas ir tvarką nustato LTSA, vadovaudamasi 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)  Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, nuostatomis.“

 

33 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis. Testai ir tikrinimai

Įstaiga turi teisę visada patikrinti asmens, turinčio licenciją ar licencijos pripažinimo pažymėjimą, teorines žinias ir praktinius įgūdžius, taip pat reikalauti pasitikrinti sveikatą.“

 

34  straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 48 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Susisiekimo ministro nustatyta tvarka Įstaiga gali nutraukti arba sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu:

1) specialistas nesilaikė šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų skrydžių saugos bei aviacijos saugumo reikalavimų;

2) specialistas naudojosi licencijos suteiktomis teisėmis būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių arba kitų medžiagų;

3) specialisto sveikatos būklė neatitinka nustatytų reikalavimų;

4) specialistas nuteistas už padarytą tyčinę nusikalstamą veiką;

5) specialisto kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų.“

2.   Pakeisti 48 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įstaiga turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą tol, kol bus atliktas oficialus tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas dėl licencijos galiojimo atnaujinimo arba nutraukimo.“

 

35 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Orlaivio savininkas arba naudotojas privalo sukomplektuoti skrydžio įgulą pagal gamintojo arba LTSA kiekvieno orlaivio tipui nustatytus reikalavimus.“

 

36 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

51 straipsnis. Orlaivio vado pareigos

Orlaivio vadas privalo:

1) iki skrydžio įsitikinti, kad orlaivis yra parengtas skrydžiui, sukomplektuota bei pasirengusi visa skrydžio įgula ir orlaivyje yra visi reikiami dokumentai;

2) eksploatuoti orlaivį pagal nustatytas taisykles ir kontroliuoti skrendančio orlaivio techninę būklę;

3) pranešti Įstaigai apie visas aplinkybes, įvykius arba gedimus, galinčius turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti;

4) rūpintis orlaivio keleivių, krovinių, bagažo ir pašto sauga bei saugumu ir palaikyti tvarką orlaivyje;

5) kilus skrydžių saugos pavojui, vykdyti teisės aktų nustatytus reikalavimus ir procedūras, užtikrinančius saugią skrydžių baigtį; apie veiksmus, kurių buvo imtasi, pranešti oro eismo paslaugų tarnybai;

6) apie avariją ar incidentą ir jo aplinkybes nedelsdamas pranešti Įstaigai;

7) mirties arba gimimo skrendančiame orlaivyje atveju surašyti atitinkamą aktą.“

 

37 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti oro susisiekimą galima tik turint galiojantį vežėjo pažymėjimą. Vežėjo pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, deklaracijų skrydžiams pateikimo ir leidimų vykdyti specialiuosius skrydžius išdavimo sąlygos nustatytos 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/363.“

 

38  straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Reikalavimai vežėjo pažymėjimui gauti

1. Įstaiga turi teisę išduoti vežėjo pažymėjimą tik įsitikinusi, kad pareiškėjas turi užtektinai lėšų, žinių, įgūdžių, patirties ir reikiamą personalą, organizacinę struktūrą, orlaivius, patalpas bei įrangą, reikalingus saugiai ir patikimai dirbti naudojantis teisėmis, kurias suteikia vežėjo pažymėjimas.

2. Kartu su vežėjo pažymėjimu Įstaiga išduoda pažymėjimo priedą. Jame nurodoma leistina veikla, jai taikomos sąlygos bei apribojimai.

3. Vežėjas privalo pranešti Įstaigai apie visus pasikeitimus, kurie daro įtaką vežėjo pažymėjime arba jo priede numatytoms sąlygoms ir apribojimams.

4. Įstaiga privalo nuolat vykdyti vežėjų priežiūrą. Įstaigos įgalioti atstovai, vykdydami vežėjo priežiūrą, turi teisę netrukdomi patekti į vežėjo administracines bei gamybines patalpas, taip pat į orlaivį ir skristi juo, gauti visą vežėjo priežiūrai vykdyti reikalingą informaciją ir dokumentus.“

 

39 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Oro susisiekimui vykdyti vežėjas privalo turėti LTSA išduotą licenciją.“

 

40 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

58 straipsnis. Orlaivių naudojimas

1. Orlaivių, kuriems netaikomos 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/363, nuostatos, naudojimo techninius reikalavimus nustato LTSA.

2. LTSA, nustatydama orlaivių naudojimo techninius reikalavimus, vadovaujasi šiais principais:

1) visuomenės saugumo;

2) proporcingumo;

3) lygiateisiškumo.“

 

41. straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 61 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. LTSA nustato minimalų orlaivių skrydžių virš tam tikrų gyvenamųjų vietovių aukštį.“

2.   Pakeisti 61 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Orlaivių parodomieji skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių leidžiami tik suderinus juos su savivaldybe, virš kurios bus vykdomi parodomieji skrydžiai, ir gavus Įstaigos leidimą.“

 

42 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

62 straipsnis. Parodomieji renginiai ir aviacijos sporto varžybos

Parodomuosius renginius ir aviacijos sporto varžybas rengti galima LTSA nustatyta tvarka ir turint atitinkamą leidimą.“

 

43 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 63 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

63 straipsnis. Draudimas išskristi

Įstaiga turi teisę uždrausti orlaiviui išskristi, jei kyla abejonių dėl orlaivio tinkamumo skraidyti ar orlaivio įgulos nariai neturi atitinkamos licencijos arba orlaivyje nėra šio įstatymo       64 straipsnyje nurodytų dokumentų ar nesumokėtos šio įstatymo 72 straipsnyje numatytos rinkliavos. Įstaiga turi teisę sulaikyti orlaivį, jei įtariama, kad kilo grėsmė orlaivio saugumui.“

 

44 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 66 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. LTSA nustato Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo, civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo, reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo, reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo, Europos Sąjungos aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką.“

2.   Pakeisti 66 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą rengia ir tvirtina LTSA.“

3.   Pakeisti 66 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

”10. Įstaiga, oro uostas, oro eismo paslaugas teikianti įmonė, vežėjas ir subjektas, taikantis aviacijos saugumo priemones ir veikiantis oro uosto teritorijoje ar už jos ribų bei tiekiantis prekes arba teikiantis paslaugas oro uostuose ar per juos, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių atitinkamas institucijas, fizinius ir juridinius asmenis dėl informacijos, reikalingos asmens nepriekaištingai reputacijai nustatyti, pateikimo ir pareikalauti, kad asmuo pateiktų papildomus dokumentus ir informaciją, reikšmingus nepriekaištingai reputacijai įvertinti.“

 

45 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Tyrimų vadovas apie išvadas praneša LTSA ir Įstaigai, kurios įvertina ir parengia priemones panašioms avarijoms ar incidentams išvengti.“

 

46 straipsnis. 671 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 671 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Oro susisiekimas tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių vykdomas pagal atitinkamos tarptautinės sutarties nuostatas, gavus paskyrimą. Kol tokios sutarties nėra, leidimą oro susisiekimui vykdyti išduoda Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota LTSA.“

 

47 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. LTSA kontroliuoja, kaip laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyto reglamento nuostatų.“

 

48 straipsnis. 701 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 701 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. LTSA kontroliuoja, kaip laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyto reglamento nuostatų skrydžiuose iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų ir į juos.“

 

49 straipsnis. 711 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 711 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įstaiga prižiūri ir kontroliuoja, kaip teikiamos antžeminės paslaugos Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose.“

 

50 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. LTSA kontroliuoja, kaip oro vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi šio straipsnio 1 dalyje nurodyto reglamento nuostatų.“

 

51 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1.   Pripažinti netekusiu galios Įstatymo priedo 6 punktą.

2.   Pripažinti netekusiu galios Įstatymo priedo 7 punktą.

3.   Pakeisti Įstatymo priedo 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1185.

4.   Pakeisti Įstatymo priedo 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/363.

5.   Papildyti Įstatymo priedą 23 punktu:

„23. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/539 (OL 2016 L 91, p. 1).“

6.   Papildyti Įstatymo priedą 24 punktu:

24. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL 2012 L 224, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/5 (OL 2016 L 3, p. 3).“

7.   Papildyti Įstatymo priedą 25 punktu:

25. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 598/2014, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB (OL 2014 L 173, p. 65).“

8.   Papildyti Įstatymo priedą 26 punktu:

26. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/1536 (OL 2015 L 241, p. 16).“

9.   Papildyti Įstatymo priedą 27 punktu:

27. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (OL 2015 L 63, p. 1).“

 

52 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 3 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. liepos 2 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                        

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                          Antanas Baura,

 

Virginijus Sinkevičius