Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnio 1 dalį nauju 46 punktu:

46) kurortų ir kurortinių teritorijų, įskaitant ir juose esamas saugomas teritorijas, priežiūra, apsauga, tvarkymas ir erdvinio miestovaizdžio formavimas, siekiant nustatyti kurorto savitumo ir (ar) kultūrinės tapatybės vertybes, ir skatinti jas atkurti, formuoti kurortų erdvines struktūras; kurortų ir kurortinių teritorijų nuostatų tvirtinimas;“

2. Buvusį 6 straipsnio 1 dalies 46 punktą laikyti 47 punktu.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

 

 

Teikia:

Seimo nariai

Mindaugas Skritulskas

Zenonas Streikus

Andrius Bagdonas

Edita Rudelienė

Sergejus Jovaiša

Andrius Kupčinskas

Andrius Palionis

Jonas Gudauskas