Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

atliekų TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3425 STRAIPSNIo PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1795 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3425 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1795 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3425 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1795 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3431 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. 3431 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3431 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

„8) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurio gavimą ir sutvarkymą pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus patvirtinantys dokumentai nepateikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiai institucijai.

2. Pakeisti 3431 straipsnio 13 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiai institucijai nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekos gautos ir sutvarkytos laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, arba pateikė klaidingus duomenis ir (ar) dokumentus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

 

 

Teikia

Seimo nariai                                        (Parašas)                      Kęstutis Mažeika

Petras Nevulis (pasirašė 2019-04-11)