Projektas XIIIP-3968(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 15 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 15 straipsnio 1 dalį 91 punktu:

91) Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams;“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 11, 13 ir 131 punktuose nurodytiems karo prievolininkams privalomoji pradinė karo tarnyba neatidedama, jeigu jie raštu pareiškė norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas