Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 42, 67, 723 IR 153 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, remiantis šio kodekso 67, 68, 681, 682, 71, 72, 721, 722, 723 ir 724 straipsniais, gali būti skiriamos viena arba daugiau šių baudžiamojo poveikio priemonių – uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, turto konfiskavimas, įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusio asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio asmens arčiau nei nustatytu atstumu, dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, išplėstinis turto konfiskavimas, įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą. Kartu su baudos bausme įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą neskiriama.

 

2 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 67 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą.“

2.   Pakeisti 67 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, turto konfiskavimas, įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusio asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio asmens arčiau nei nustatytu atstumu, dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, išplėstinis turto konfiskavimas, įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą gali būti skiriami kartu su bausme. Kartu su baudos bausme įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą neskiriama.“

 

3 straipsnis. 724 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 724 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

724 straipsnis. Įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą“.

2.   Pakeisti 724 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įpareigojimą pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą teismas skiria tais atvejais, kai asmuo padarė šio kodekso 149 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 150 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 153, 157 straipsniuose, 162 straipsnio 1 dalyje, 307 straipsnio 3 dalyje, 308 straipsnio 3 dalyje ir 309 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas nusikalstamas veikas.“

3.   Pakeisti 724 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą gali būti skiriamas nuo vienerių iki penkerių metų. Teismas, skirdamas įpareigojimą pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą, nurodo šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą. Šis terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais.“

4.   Pakeisti 724 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą, paskirtas kartu su terminuotu laisvės atėmimu arba areštu, taikomas visą laisvės atėmimo bausmės ar arešto bausmės atlikimo laiką ir teismo paskirtą laikotarpį po laisvės atėmimo bausmės ar arešto bausmės atlikimo, o asmenį lygtinai paleidus iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ar atidėjus bausmės vykdymą, – probacijos laikotarpiu ir likusį laikotarpį pasibaigus probacijai.“

5.   Pakeisti 724 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Paskyrus įpareigojimą pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos ir (ar) darbo vietos pakeitimą, iki teismo nustatyto termino pabaigos asmuo, planuodamas pakeisti gyvenamąją vietą ar išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms ir (ar) pakeisti darbo vietą, privalo ne vėliau kaip per tris dienas nuo išvykimo ir (ar) darbo vietos pakeitimo pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos tai policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra asmens gyvenamoji vieta iki jos pakeitimo, o apie darbo vietos pakeitimą – Valstybinei darbo inspekcijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

 

4 straipsnis. 153 straipsnio pakeitimas.

1.   Papildyti 153 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Tas, kas atliko šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus dviem ar daugiau asmenų arba tvirkinimo veiksmus atliko ilgą laiką

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.“

2.   Buvusią 153 straipsnio 2 dalį laikyti atitinkamai 3 dalimi.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

Seimo nariai:

Agnė Bilotaitė

Justas Džiugelis

Rimantė Šalaševičiūtė

Monika Ošmianskienė

Jonas Varkalys

Dovilė Šakalienė

Rima Baškienė

Morgana Danielė

Ieva Kačinskaitė- Urbonienė