Projektas Nr. TSP-189

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS nuostatų PATVIRTINIMO

 

2019 m. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsniu, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorių pasirašyti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatus ir įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiais galios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. šiuos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus:

3.1. 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-55 „Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 1, 2 ir 4 punktus;

3.2. 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                       

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Irena Mockuvienė

 

Projektas suderintas DVS