Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERĖMIMO IR PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO

 

2022 m.         d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais ir 4 dalimi, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-369 „Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių Rėkyvos gimnazijos 2022-08-16 raštą Nr. S-117 „Dėl sporto salės pastato“ ir Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022-09-09 protokolą Nr.VAK-516, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perimti iš Šiaulių Rėkyvos gimnazijos patikėjimo teise valdomą Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą – sporto salę (unikalus numeris 2993-2004-7034, bendras plotas 189,62 kv. m, pažymėta plane 3U1p) su pastatu – ūkiniu pastatu (unikalus numeris 2993-2004-7051, užstatytas plotas 18,00 kv. m, tūris 50 kub. m, pažymėta plane 5l1p) ir kitais inžineriniais statiniais: šiukšlių dėže (unikalus numeris 4400-0662-3134, pažymėta plane š), kiemo aikštele (unikalus numeris 4400-0662-3094, pažymėta plane b1), esančius Poilsio g. 12, Šiauliuose.

2. Pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą.

3. Nurašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas parduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras