Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. gruodžio 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m.                   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1062 įgyvendinimo“,
Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo“ patvirtintą Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti Aprašo 27.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.5. per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos paskelbia nepriklausomų šilumos gamintojų gautus pranešimus, jei nepriklausomi šilumos gamintojai savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, V skyriuje nurodytus prioritetus;

1.2. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 27.6 papunktį.

1.3. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 34.54 papunktį.

1.4. Papildyti Aprašą 321 punktu ir jį išdėstyti taip:

32.1 Operatorius kiekvieną mėnesį šilumos aukciono informacinėje sistemoje, šilumos aukciono reglamente numatytais terminais paskelbia:

321.1. šilumos aukciono vykdymo datą ir laiką;

321.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas;

321.3. prognozuojamą sistemos šilumos poreikį;

321.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos aukcionui – šilumos aukciono rezultatus; 

321.5. galutinius šilumos aukciono rezultatus, kuriame pateikia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymus su nurodytais šilumos kiekiais bei kainomis, šilumos tiekėjo nurodytus planuojamus supirkti šilumos kiekius ir šilumos tiekėjo surašyto šilumos kiekių nustatymo protokolo kopiją;

321.6. informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.4 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

Komisijos pirmininkas