Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-560 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                 d. Nr. D1-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 12 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo“ 1.4 papunktį,

t v i r t i n u  Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų procedūros, pradėtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos vykdyti pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-251

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m.                          d. įsakymo

Nr. D1-        redakcija)

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės objektų savininkų bendrijos (toliau – bendrija) narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų (toliau – balsavimas) tvarką. Vadovaujantis aprašu, bendrijos įstatuose nustatoma bendrijos narių balsavimo bendrijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijos klausimais tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

3. Bendrijos narių asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – bendrijos narių balsavimo organizavimas, vykdymas, sprendimų skelbimas.

 

 

II SKYRIUS

BALSAVIMO organizavimas ir VYKDYMAS

 

 

4. Balsavimą Bendrijų įstatyme nustatytais atvejais organizuoja bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba, arba revizijos komisija (revizorius), arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate), arba daugiau kaip ketvirtadalis įgaliotinių (toliau – organizatorius).

5. Organizatorius apie rengiamą balsavimą skelbia bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, savo interneto svetainėje (jeigu tokia yra). Skelbime nurodoma:

5.1. svarstomas klausimas (klausimai);

5.2. balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant ne trumpesnį kaip 2 ir ne ilgesnį kaip 4 savaičių terminą;

5.3. balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu ir balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra, jeigu organizatorius yra sudaręs galimybę patalpų savininkams balsuoti ir elektroninio ryšio priemonėmis;

5.4. balsų skaičiavimo data ir vieta;

5.5. informacija apie balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisiją (toliau – komisija), sudarytą pagal aprašo 11 punktą;

6. Pagal aprašo 1 priedo reikalavimus organizatorius parengia bendrijos narių balsavimo biuletenį (toliau – biuletenis). Bendrijos nariui, neatsižvelgiant, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų bendrijai priklausančiame pastate, ne vėliau kaip iki balsavimo pradžios datos vienu iš šių būdų įteikiamas vienas biuletenis:

6.1. savininkui pasirašius biuletenių išdavimo lape, kuriame turi būti bendrijos nario vardas, pavardė, parašas, pasirašymo data;

6.2. išsiunčiant paštu, bendrijos nario nurodytu adresu;

6.3. kitu, su bendrijos nariu suderintu būdu (išsiunčiant bendrijos nario raštu nurodytu el. pašto adresu ar kitu raštu sutartu būdu) .

7. Su biuleteniu gali būti teikiama papildoma informacija, duomenys, pagrindžiantys siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus, arba nurodoma, kur su šia informacija galima susipažinti.

8. Vykdant balsavimą ir elektroninio ryšio priemonėmis organizatorius privalo užtikrinti, kad:

8.1. vienu, aprašo 6 punkte nurodytu būdu bendrijos nariui būtų įteiktas biuletenis;

8.2. iki pranešime ir biuletenyje nurodytos balsavimo pabaigos datos bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo galėtų balsuoti jam priimtinu, pranešime ir biuletenyje nurodytu, būdu organizatoriui grąžindamas biuletenį ar balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis;

8.3. balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis galėtų tik bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo, atpažįstamas elektroninėmis atpažinties priemonėmis;

8.4. bendrijos nario ar jo įgalioto asmens balsavimą elektroninio ryšio priemonėmis rezultatų kopija būtų išsiųsta bendrijos nario ar jo įgalioto asmens nurodytu el. pašto adresu.

9. Bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo užpildo biuletenį pagal jame nurodytus reikalavimus, svarstomu klausimu pažymi „pritariu“ ar „nepritariu“, nurodo užpildymo datą ir laiką, pasirašo, nurodo vardą ir pavardę arba balsuoja elektroninėmis ryšio priemonėmis ir svarstomu klausimu pažymi „pritariu“ ar „nepritariu“. Kai bendrijos narys yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas. Kai bendrijos narys yra fizinis asmuo, jo įgaliojimas pasirašyti kitą asmenį turi būti patvirtintas notarine tvarka. Kai pasirašo įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas veikti fizinio ar juridinio asmens vardu.

10. Užpildytą ir pasirašytą biuletenį bendrijos narys arba jo įgaliotas asmuo (su įgaliojimus balsuoti bendrijos nario vardu patvirtinančiais dokumentais) iki balsavimo pabaigos dienos grąžina organizatoriui pranešime ir biuletenyje nurodytu būdu arba balsuoja elektroninio ryšio priemonėmis.

 

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

IR BALSAVIMO REZULTATŲ VERTINIMAS

 

 

11. Balsavimo rezultatus skaičiuoja organizatoriaus sprendimu ne mažiau kaip 3 asmenų sudaryta komisija.

12. Pasibaigus balsavimui, dalyvaujant komisijai, biuleteniai išimami iš balsadėžės, paštu gauti vokai su biuleteniais atplėšiami, išspausdinami elektroniniu paštu gauti biuleteniai ir elektroninio ryšio priemonėmis vykdyto balsavimo rezultatai su metaduomenimis (automatiniu būdu sugeneruota balsavimo elektroninėmis ryšio priemonėmis data ir laikas, balsavusio asmens vardas, pavardė ir atpažinties duomenys, pridedamų dokumentų skaičius ir pavadinimai, jeigu balsavo įgaliotas asmuo.

13. Komisija, nustatydama, ar balsavimas įvyko (ar sprendimui priimti balsavo pakankamas bendrijos narių skaičius), skaičiuoja kiek bendrijos narių ar jų įgaliotų asmenų grąžino galiojančius biuletenius ir balsavo elektroninio ryšio priemonėmis.

14. Jeigu nėra balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis metaduomenų, laikoma, kad bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo nebalsavo elektroninio ryšio priemonėmis.

15. Biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jis:

15.1. nepasirašytas bendrijos nario ar jo įgalioto asmens;

15.2. pasirašytas neturint įgaliojimo;

15.3. grąžintas ne iš bendrijos nario raštu nurodyto el. pašto.

16. Balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu galiojančius biuletenius iki balsavimo pabaigos grąžino ir elektroninio ryšio priemonėmis balsavo mažiau nei 1/2 bendrijos narių. Pakartotinis balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo neįvykusio balsavimo dienos ir laikomas įvykusiu, kai grąžintų galiojančių biuletenių skaičius yra didesnis už 1/4 visų išduotų biuletenių.

17. Balsavimo rezultatai įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo dienos protokolu, parengtu pagal aprašo 2 priedą. Protokole turi būti nurodyta komisijos posėdžio data, sprendžiamas klausimas, įteiktų ir grąžintų galiojančių, ir negaliojančių biuletenių skaičius, balsavusių elektroninėmis ryšio priemonėmis skaičius, balsavimo rezultatai, ar sprendimas priimtas, koks sprendimas – jei jis priimtas. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai, protokolas registruojamas. Biuleteniai, balsavimų elektroninėmis ryšio priemonėmis rezultatai, jų metaduomenys ir protokolas saugomi saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo protokolo pasirašymo dienos, pasibaigus saugojimo terminui, sunaikinami teisės aktuose nustatyta tvarka.

18. Kai balsavimas organizuojamas dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal bendrijos sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą yra ar gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų) savininkų, o tik jų dalies poreikius, biuleteniai įteikiami tiems bendrijos nariams, kurie yra tos dalies butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai, ir šie bendrijos nariai priima sprendimą.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Su balsavimu susiję ginčai nagrinėjami Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.

_____________

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos

paskirties pastatų savininkų bendrijos narių

balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu biuletenio forma)

 

BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

1 lentelė

Pildo balsavimo organizatorius

1. Balsavimo organizatorius ..................................................................................................................

(vardas ir pavardė/ juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainė (jeigu yra), asmuo, atsakingas už balsavimo organizavimą)

2. Balsavimo pradžios data: 20___ ;

3. Balsavimo pabaigos data: 20___ .

4. Svarstomas klausimas:

4.1...........................................................................................................................................................

4.2. .........................................................................................................................................................

5. Papildoma informacija, duomenys, pagrindžiantys siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus arba nurodoma, kur galima su ja susipažinti: ..............................................................................................................................................................

6. Biuletenio grąžinimo organizatoriui būdai:

6.1. balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti: ..........................................................................;

6.2. elektroninio pašto adresas, kuriuo galima išsiųsti nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį: ...............................................................................................................................................;

6.3. adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu: .............................................................; 6.4. balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra, jeigu organizatorius yra sudaręs galimybę balsuoti ir elektroninio ryšio priemonėmis: ......................................................... ................................................................................................................................................................

 

2 lentelė

Pildo bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo

1. Gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato adresas..............................................................

......................................................................................................................................................

2. Bendrijos nario vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas...............................................

......................................................................................................................................................

3. Bendrijos nariui nuosavybės teise priklausančio buto, kitų patalpų ar kitos paskirties pastato (pastatų) indentifikavimo kodas (kodai).......................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Balsavimas:

Eil. Nr.

Siūlomas sprendimas (pildo balsavimo organizatorius)

(pateikiamas aiškus ir konkretus sprendimas)

Balsuojama  įrašant „pritariu“ arba „nepritariu“

(pildo bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo)

1.

 

 

2.

 

 

PRIDEDAMA. Įgaliojimus balsuoti bendrijos nario vardu patvirtinantys dokumentai TAIP / NE.

(nereikalingą išbraukti)

 

Bendrijos nario ar jo įgalioto asmens ...........................................................................

(parašas, vardas, pavardė, biuletenio užpildymo data ir laikas)

 

 

_________________

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos

paskirties pastatų savininkų bendrijos narių

balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo pavyzdinė forma)

 

___________________________________________________________________________

(bendrijos pavadinimas, gyvenamojo namo adresas/gyvenamųjų namų adresai)

 

 

BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS

20.... m. ................... ..... d. Nr. .......

............................

(vieta)

 

Posėdis įvyko 20__-__-__ , ___ val. ___ min.

 

1. Balsavimo organizatorius: ..............................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma/vardas ir pavardė, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu tokią yra), kontaktinis asmuo, atsakingas už balsavimo organizavimą)

 

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai: ...............................................................................................

(vardai, pavardės)

3. Svarstytas klausimas (klausimai):

3.1. .........................................................................................................................................................

3.2. .........................................................................................................................................................

4. Įteiktų (išsiųstų) biuletenių skaičius: ...................vnt.

5. Organizatoriui grąžintų biuletenių skaičius: ...................vnt.

5.1. iš jų galiojantys: ...................vnt.;

5.2. negaliojantys ...................vnt.

6. Balsavusių elektroninėmis ryšio priemonėmis skaičius: ...................vnt.

8. Balsavimo rezultatai:

8.1. pagal šio protokolo 3.1 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo ......., pritarė  ......., nepritarė ...., nepareiškė nuomonės ......., nuspręsta ..............................................................................

 

Kiekvieno bendrijos nario (jo įgalioto asmens) balsavimo rezultatai:

Vardas, pavardė/pavadinimas

(bendrijos narys (įgaliotas asmuo) sprendimui pritarė)

Vardas, pavardė/pavadinimas

(bendrijos narys (įgaliotas asmuo) sprendimui nepritarė)

 

 

 

 

 

 

 

8.2. pagal šio protokolo 3.2 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo ......., pritarė ........, nepritarė...., nepareiškė nuomonės ......., nuspręsta ...............................................................................

 

Kiekvieno bendrijos nario (jo įgalioto asmens) balsavimo rezultatai:

Vardas, pavardė/pavadinimas

(bendrijos narys (įgaliotas asmuo) sprendimui pritarė)

Vardas, pavardė/pavadinimas

(bendrijos narys (įgaliotas asmuo) sprendimui nepritarė)

 

 

 

 

 

 

 

9. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos: ..............................................................................................

(nurodomos komisijos narių pastabos)

 

 

Komisijos pirmininkas:

...................................

(parašas)

................................................

(vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:

...................................

(parašas)

................................................

(vardas, pavardė)

 

 

...................................

(parašas)

................................................

(vardas, pavardė)

 

 

...................................

(parašas)

................................................

(vardas, pavardė)

 

 

________________