Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS VARDO IR PAVARDĖS RAŠYMO DOKUMENTUOSE

ĮSTATYMAS

 

2017 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečių asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gimimo įrašą, santuokos sudarymo įrašą liudijančiuose dokumentuose ir kituose asmeniui Lietuvos Respublikoje išduodamuose dokumentuose (toliau – kiti dokumentai) pagrindinius reikalavimus.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje išduodamas dokumentas. Užsieniečio sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

2. Dokumento šaltinis – Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, gimimo įrašą liudijantis dokumentas, santuokos sudarymo įrašą liudijantis dokumentas, kuriuo remiantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka asmens vardas ir pavardė rašomi Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose.

3. Lietuviška vardo ir pavardės forma – vardas ir pavardė, parašyti lietuviškais rašmenimis ir turintys lietuvių kalbos vardų ir pavardžių gramatinius požymius.

 

3 straipsnis. Vardo ir pavardės rašymas

1. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gimimo įrašą liudijančiame dokumente, santuokos sudarymo įrašą liudijančiame dokumente Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus atvejus.

2. Kituose dokumentuose asmens vardas ir pavardė rašomi pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitą dokumento šaltinio įrašą. Užsieniečių vardų ir pavardžių nurašymo į kitus dokumentus taisykles nustato Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

 

4 straipsnis. Vardo ir pavardės nurašymas ir perrašymas

1. Lietuvos Respublikos piliečio prašymu jo vardas ir pavardė asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gimimo įrašą liudijančiame dokumente, santuokos sudarymo įrašą liudijančiame dokumente rašomi lotyniškais rašmenimis be diakritinių ženklų (toliau – lotyniškos abėcėlės rašmenimis) pagal vardo ir pavardės šiais rašmenimis įrašą dokumento šaltinyje, jeigu toks asmuo yra:

1) užsienietis, įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę;

2) sudaręs santuoką su užsieniečiu ir paėmęs jo pavardę;

3) vaikas, kurio vienas iš tėvų yra užsienietis ir gavęs jo pavardę.

2. Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gimimo įrašą liudijančiame dokumente, santuokos sudarymo įrašą liudijančiame dokumente rašomi laikantis šių reikalavimų:

1) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti lotyniškos abėcėlės rašmenimis nurašomi paraidžiui;

2) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais (toliau – lotyniško pagrindo rašmenimis), perrašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis;

3) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti nelotyniško pagrindo rašmenimis, perrašomi lietuviškais rašmenimis pagal jų skambesį gimtąja kalba;

4) jeigu tame pačiame dokumento šaltinyje yra vardo ir pavardės įrašai ir lotyniško, ir nelotyniško pagrindo rašmenimis, nurašomi įrašai lotyniškos abėcėlės rašmenimis.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė jo prašymu gali būti rašomi lietuviškais rašmenimis arba lietuviška vardo ir pavardės forma.

4. Lietuvos Respublikos piliečio prašymu kitų kalbų jo vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kitoje pusėje arba paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje papildomai gali būti įrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis, jei asmuo kitų kalbų savo vardo ir pavardės rašybą pagrindžia dokumento šaltinio ar kito rašytinio šaltinio įrašais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Kitų kalbų asmens vardo ir pavardės įrašas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kitoje pusėje arba paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje nelietuviškais rašmenimis nėra prilyginamas įrašui apie asmens tapatybę valstybine kalba.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmens vardas ir pavardė, įrašyti iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotuose Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose asmeniui Lietuvos Respublikoje išduotuose dokumentuose, šio asmens prašymu perrašomi šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Mindaugas Puidokas