Projektas Nr. XIVP-2626(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1737 2, 22, 52, 79, 90, 901, 93, 116, 158, 1582, 161, 174 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) yra registruota bet kurios rūšies transporto priemonė, dėl kurios sudaryta draudimo sutartis. Teikiant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugas, pagal šį punktą Europos ekonominės erdvės valstybe, kurioje yra draudimo rizika, priklausomai nuo draudėjo pasirinkimo, laikoma arba Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje transporto priemonė yra registruota, arba Europos ekonominės erdvės valstybė, į kurią įvežama transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, per 30 dienų nuo pirkėjo patvirtinimo, kad transporto priemonė pristatyta;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 421 dalį ir ją išdėstyti taip:

„421. Investavimo krypties valdymas – sprendimų dėl investicinių priemonių, kurios atitinka investavimo kryptį, priėmimas ir kita tiesiogiai su tokių sprendimų priėmimu susijusi veikla. Investavimo krypties valdymu nelaikomas gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutarties administravimas (finansinės apskaitos tvarkymas, investicijų tikrosios vertės nustatymas, investicijų paskirstymas, duomenų apie atliktas operacijas saugojimas, atsakymas į draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų klausimus ir kita panaši veikla), rinkodara ir kita tiesiogiai su sprendimų dėl investicinių priemonių, kurios atitinka investavimo kryptį, priėmimu nesusijusi veikla.“

 

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Draudimo įmonė privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų suinteresuotų asmenų – interesą dėl draudimo įmonės teikiamų paslaugų ir (arba) su draudimo įmone sudarytų draudimo sutarčių turinčių asmenų (toliau šioje straipsnio dalyje – kiti suinteresuoti asmenys) skundus (prašymus). Draudimo įmonė privalo išnagrinėti rašytinius draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų suinteresuotų asmenų skundus ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundų gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodama kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl pateikimo formos susitarė draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo ir draudimo įmonė. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių draudimo įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, turi būti išsiunčiamas negalutinis atsakymas, kuriame aiškiai nurodoma atsakymo į skundą vėlavimo priežastys ir terminas, iki kurio draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo ir kitas suinteresuotas asmuo gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas negali viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Draudimo įmonė draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų suinteresuotų asmenų skundus nagrinėja neatlygintinai.“

 

3 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Draudimo ar perdraudimo įmonė privalo tvarkyti finansinę apskaitą ir sudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, priežiūros institucijos sprendimais ir kitais teisės aktais, taip pat draudimo ar perdraudimo įmonės pasirinkta apskaitos politika.“

 

4 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 79 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės organo sprendimą steigti filialą Lietuvos Respublikoje, patvirtinti filialo nuostatus ir paskirti filialo vadovą, taip pat šio organo rašytinį įsipareigojimą, kad įsteigtas filialas finansinės apskaitos ir kitus su filialo vykdoma veikla susijusius dokumentus tvarkys ir laikys filialo buveinėje;“.

 

5 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas

Papildyti 90 straipsnį 5 dalimi:

„5. Šio skyriaus nuostatos netaikomos papildomos draudimo veiklos tarpininkams, atitinkantiems šio įstatymo 158 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas.“

 

6 straipsnis. 901 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 901 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

901 straipsnis. Pareiga veikti geriausiomis draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ir nukentėjusiam trečiajam asmeniui sąlygomis ir kuo labiau atsižvelgiant į jų interesus

1. Draudimo produktų platintojas, teikdamas draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo produktų platinimo paslaugas, turi pareigą visada veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai geriausiomis draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ir nukentėjusiems tretiesiems asmenims sąlygomis ir kuo labiau atsižvelgdamas į jų interesus.

2. Draudimo produktų platintojų gaunamas atlygis arba draudimo produktų platintojų darbuotojams mokamas atlygis ir jų darbo vertinimas turi neprieštarauti šio straipsnio 1 dalyje nustatytai pareigai.

3. Draudimo produktų platintojui draudžiama nustatyti tokią atlygio mokėjimo, pardavimo tikslų, darbo rezultatų siekimo ar kitą tvarką, pagal kurią jis pats ar jo darbuotojai, į kurių pareigas įeina draudimo produktų platinimo veikla, galėtų būti skatinami draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui rekomenduoti konkretų draudimo produktą ar paslaugą, nors draudimo produktų platintojas galėtų pasiūlyti kitą, draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens poreikius labiau atitinkantį, draudimo produktą ar paslaugą.“

 

7 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Sutarties galiojimo laikotarpiu draudikas nedelsdamas privalo pranešti ne gyvybės draudimo sutarties draudėjui apie bet kokį šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimą. Jei ne gyvybės draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudėjas atlieka kokius nors mokėjimus, išskyrus draudimo įmokų mokėjimą ir numatytus mokėjimus pagal draudimo sutartį sudarius šią sutartį, draudikas arba draudimo tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją, numatytą šio straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose, apie kiekvieną tokį mokėjimą.“

 

8 straipsnis. 116 straipsnio pakeitimas

Papildyti 116 straipsnį 21 dalimi:

„21. Jei gyvybės draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudėjas atlieka kokius nors mokėjimus, išskyrus draudimo įmokų mokėjimą ir numatytus mokėjimus pagal gyvybės draudimo sutartį sudarius šią sutartį, draudikas arba draudimo tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją, numatytą šio įstatymo 93 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose, apie kiekvieną tokį mokėjimą.“

 

9 straipsnis. 158 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 158 straipsnio 4 dalį.

 

10 straipsnis. 1582 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1582 straipsnį 6 dalimi:

6. Vykdant kolektyvinį (grupinį) draudimą, kai su draudiku draudimo sutartį sudaręs asmuo siūlo tretiesiems asmenims už atlygį prisijungti prie šios draudimo sutarties, naudotis šia sutartimi teikiama draudimo apsauga ir gauti draudimo išmoką, šiam asmeniui mutatis mutandis taikomi šiame įstatyme draudimo produktų platintojams nustatyti reikalavimai, o prisijungusių asmenų (apdraustųjų) atžvilgiu mutatis mutandis taikomi šiame įstatyme nustatyti draudėjų teisių ir interesų apsaugos reikalavimai.“

 

11 straipsnis. 161 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 161 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Draudimo brokerių įmonė privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų suinteresuotų asmenų – interesą dėl draudimo brokerių įmonės teikiamų paslaugų ir (arba) draudimo brokerių įmonei tarpininkaujant sudarytų draudimo sutarčių turinčių asmenų (toliau šioje straipsnio dalyje – kiti suinteresuoti asmenys) skundus (prašymus). Draudimo brokerių įmonė privalo išnagrinėti rašytinius draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų suinteresuotų asmenų skundus ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundų gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodama kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl pateikimo formos susitarė draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo ir draudimo brokerių įmonė. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių draudimo brokerių įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, turi būti išsiunčiamas negalutinis atsakymas, kuriame aiškiai nurodoma atsakymo į skundą vėlavimo priežastys ir terminas, iki kurio draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo ir kitas suinteresuotas asmuo gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas negali viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Draudimo brokerių įmonė skundus nagrinėja neatlygintinai.“

 

12 straipsnis. 174 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 174 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Draudimo brokerių rūmų administracijai vadovauja direktorius. Direktorių ir finansinę apskaitą tvarkantį asmenį skiria Draudimo brokerių rūmų prezidiumas. Finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigas gali atlikti ir finansinės apskaitos paslaugas teikiantys subjektai.“

 

13 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo su pakeitimais, padarytais 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2118.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2023 m. gruodžio 23 d.

2. Šio įstatymo 2, 6 ir 11 straipsniai įsigalioja 2023 m. rugsėjo 30 d.

3. Kitų interesą dėl draudimo įmonės ar draudimo brokerių įmonės teikiamų paslaugų ir (arba) su draudimo įmone sudarytų draudimo sutarčių, ir (arba) draudimo brokerių įmonei tarpininkaujant sudarytų draudimo sutarčių turinčių asmenų skundai (prašymai) dėl suteiktų paslaugų ir sudarytų draudimo sutarčių, pateikti po 2018 m. spalio 1 d., nagrinėjami šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje ir šio įstatymo 11 straipsnyje išdėstytoje Draudimo įstatymo 161 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas