Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL sprendimų priėmimo perkant nekilnojamuosius daiktus Prienų rajono savivaldybės vardu

 

2020 m. balandžio 22  d. Nr. T1-109

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 ir 69 punktais, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Nustatyti, kad perkant nekilnojamuosius daiktus Prienų rajono savivaldybės vardu sprendimus dėl derybas laimėjusių kandidatų priima savivaldybės vykdomoji institucija.

2.  Nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartis savivaldybės vardu sudaro ir su sandoriais susijusius dokumentus pasirašo savivaldybės vykdomoji institucija.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras