Projektas

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 86 „DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Darbo užsienyje laikotarpiai į ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose ir tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka. Darbo laikotarpiai, kai asmuo draudžiasi pagal Europos Bendrijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą, vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, nustatytais 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamento (EEB, EURATOMAS, EAPB) Nr. 259/68, į ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi tik tuo atveju, kai jie nesutampa su laikotarpiu, dirbtu Lietuvos Respublikoje. Ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, įskaitomas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeisti 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje, 21 straipsnio 3 dalyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nurodytiems asmenims motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos (bendros išmokų sumos) dalis apskaičiuojama ir mokama pagal Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir (arba) draudėjo išduotas pažymas (draudėjo pateiktus duomenis) apie apdraustųjų asmenų gautas pajamas ir (arba) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pateiktas metines pajamų deklaracijas, ir (arba) asmens pateiktus dokumentus, patvirtinančius darbinės veiklos pajamas, kurios pagal Įstatymą nėra draudžiamosios pajamos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. apskaičiuojant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse nurodytų apdraustųjų asmenų motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos (bendros išmokų sumos) ir jų atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumą, minėtų asmenų konkretų mėnesį gautos, su darbo ar tarnybos santykiais susijusios draudžiamosios pajamos mažinamos 1,289 karto.“

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras