Projektas
 


VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                      d. Nr. O3E-       

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus
2019 m.   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo“, Komisija nutaria:

1.  Pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu
Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika):

1.1. Pripažinti netekusiais galios Metodikos 10.4–10.5 papunkčius.

1.2.      Pakeisti Metodikos 10.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.13. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;“

1.3.      Pripažinti netekusiais galios Metodikos 41.1.2.1–41.1.2.3 papunkčius.

1.4.      Pripažinti netekusiais galios Metodikos 41.1.3.1–41.1.3.2 papunkčius.

1.5.      Pakeisti Metodikos 42.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

42.4. suplanuotus pokyčius Ūkio subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos plano ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano (toliau – Veiklos ir plėtros planas) investicijų, suderintų Komisijoje, įgyvendinimą pirmaisiais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metais turėsiančių poveikį sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, apimčiai bei patiektinų paslaugų kiekio apimčiai;“

1.6.      Pakeisti Metodikos 44 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

44. Kintamųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai, apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams nustatoma kaip Aprašo 20.1 papunktyje nurodytų sąnaudų grupių, priskirtinų tai paslaugai ir Komisijoje suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų pirmaisiais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metais sąnaudų metinių apimčių suma, kaip nurodyta Metodikos 46 punkte. Metodikos 42.3 papunkčio atveju Ūkio subjektui efektyvumo užduotis nustato Komisija. Atitinkamos sąnaudų grupės, priskirtinos paslaugai, apimtis nustatoma:“

1.7. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 44.2.4 papunktį.

1.8. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 44.3.4 papunktį.

1.9. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 44.4.4 papunktį.

1.10.  Pripažinti netekusiu galios Metodikos 44.5.4 papunktį.

1.11.  Pripažinti netekusiu galios Metodikos 44.6.4 papunktį.

1.12.    Pakeisti Metodikos 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

45. Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai, apimtis vieneriems reguliuojamo periodo metams nustatoma kaip Aprašo 20.2 papunktyje nurodytų sąnaudų grupių, priskirtinų tai paslaugai ir Komisijoje suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų pirmaisiais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metais sąnaudų metinių apimčių suma, kaip nurodyta Metodikos 46 punkte. Pastoviųjų reguliuojamo periodo sąnaudų nustatymui taikomi Aprašo 27 punkte nustatyti apribojimai. Metodikos 42.3 papunkčio atveju Ūkio subjektui efektyvumo užduotis nustato Komisija. Atitinkamos sąnaudų grupės, priskirtinos paslaugai, apimtis nustatoma:“

1.13.  Pakeisti Metodikos 45.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.2. einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų atveju, atsižvelgiant į Metodikos 42.1, 42.3–42.6 papunkčius ir vadovaujantis Aprašo 4 priedu, Metodikos 20, 21, 22, 23 ir 24 priedais;“

1.14.  Pakeisti Metodikos 45.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.3. remonto darbų pagal sutartis sąnaudų atveju, atsižvelgiant į Metodikos 42.1, 42.3–42.6 papunkčius ir vadovaujantis Aprašo 4 priedu, Metodikos 20, 21, 22, 23 ir 24 priedais;“

1.16. Pakeisti Metodikos 45.6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.6.1. vadovaujantis galiojančiais mokesčių sritį reglamentuojančiais teisės aktais;“

1.17.  Pakeisti Metodikos 45.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.6.2 atsižvelgiant į Metodikos 42.1, 42.4-42.6 papunkčius ir vadovaujantis Aprašo 4 priedu, Metodikos 20, 23 ir 24 priedais;“

1.18.    Pakeisti Metodikos 47.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

47.7. faktinius, tačiau ne didesnius kaip 2 proc., geriamojo vandens nuostolius daugiabučių namų tinkluose, susidarančius dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų paklaidų, atsirandančių tarp įrengtų įvadinių daugiabučių namų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų butuose. Jei daugiabučių namų įvaduose dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti įvadinių apskaitos prietaisų, faktiniai geriamojo vandens nuostoliai daugiabučių namų tinkluose nustatomi pagal atitinkamos Ūkio subjektų grupės, kuriai pagal Lyginamosios analizės aprašą priskiriamas Ūkio subjektas, vidutinį rodiklį. Vidutinį Ūkio subjektų grupės nuostolių daugiabučių namų tinkluose rodiklį skelbia Komisija savo tinklalapyje iki kiekvienų metų liepos
1 d.“

1.19.    Pakeisti Metodikos 48.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.3. Jei veiklos planas nebuvo įvykdytas ar įvykdytas nevisiškai, Komisija, atsižvelgusi į veiklos plano vykdymo vertinimo kriterijus (pardavimai, vartotojų ir abonentų skaičius, būtinosios sąnaudos) ir į motyvuotus Ūkio subjekto paaiškinimus, derindama ir (ar) nustatydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas naujam bazinės kainos reguliavimo periodui, turi teisę įvertinti neįvykdytų priemonių įtaką bazinei kainai ir ją koreguoti.“

1.20.    Pripažinti netekusiu galios Metodikos 52 punktą.

1.21.    Pakeisti Metodikos 57.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.1.2. efektyvumo koeficiento įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

(16)

 

 

čia:

∆KEF,i,y – kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, Eur/m3,

Qi,y – metais y parduotų reguliuojamų paslaugų kiekis, m3/metus.“

1.22.    Pakeisti Metodikos 57.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.3. ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pagal Veiklos ir plėtros planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų. Šiuo atveju nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Aprašo 21 ir 27 punktais. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinio nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

                                                                                               (24)

 

čia:

∆KINVN(A),i,y – kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai pradėtais eksploatuoti ilgalaikio turto vienetais per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, Eur/m3;

CINVN(A),i,y – faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtos paslaugai, metais y, Eur;“

1.23.    Pakeiti Metodikos 57.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.5.2. elektros energijos kainų neatitikimo įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:     

 

                                                                                                     (28)

 

čia:

∆KE,i,y – kainos pokytis metais y dėl elektros energijos kainų pokyčio, Eur/m3;“

1.24.    Pakeiti Metodikos 57.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.6.2. šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų neatitikimo įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:           

 

                                                                                                     (30)

čia:

∆KŠ,i,y – kainos pokytis metais y dėl šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų pokyčio, Eur/m3;“

1.25.    Pakeiti Metodikos 57.8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.8.2. mokesčių tarifų neatitikimo įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

(34)

 

čia:

∆KT,i,y – kainos pokytis metais y dėl mokesčių tarifų pokyčio, Eur/m3;“

1.26.    Pakeisti Metodikos 57.9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.9.2. Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

(36) 

čia:

∆KPt,i,y – kainos pokytis metais y dėl Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio, Eur/m3;

CPt,i,y – personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos, įskaičiuotos į galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, kainą.“

1.27.    Pakeisti Metodikos 57.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.10. investicijų grąžos pokytį, išplaukiantį iš Ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio. Investicijų grąžos pokyčio (dėl įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusį ataskaitinį laikotarpį) įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma pagal formulę:

 

 

(37)

 

 

čia:

∆KINVJRi,y – kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, Eur/m3;

JRINVi,y – investicijų grąžos, susijusios su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, Eur.“

1.28.    Pakeisti Metodikos 57.11.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.11.3. investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos Rd pokyčio) įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma pagal formulę:

 

                                     (38)

 

čia:

∆KWACCJR, i, y – kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos Rd pokyčiu, Eur/m3;

JRWACCi – priskaityta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, Eur;

JRWACCi, y – investicijų grąžos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos Rd pokyčius, Eur;

∆JRWACCi – investicijų grąžos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos Rd pokyčiu, Eur;

ry – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y, proc.;

Rd, y – skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, proc.;

Re – nuosavo kapitalo grąža, proc.;

my – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, vieneto dalimis;“

1.29.    Pakeisti Metodikos 57.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.12. kitus, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus bei neišvengiamus sąnaudų pokyčius. Kitų sąnaudų pokyčio įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma pagal formulę:

 

                                                                                                         (39)

čia:

∆KX, i, y – kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, Eur/m3;

CX,i,y – nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, priskirtos paslaugai, Eur;“

1.30.    Pakeisti Metodikos 57.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.13. Jei pagal  Veiklos ir plėtros plano vykdymo ataskaitą už praėjusį ataskaitinį laikotarpį, Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijos visiškai nebuvo įvykdytos ar įvykdytos ne laiku, įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

                                                                                        (40)

 

čia:

∆KVP,i,y – kainos pokytis metais y dėl Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo, Eur/m3;

NCi,yVP,i – praėjusio ataskaitinio laikotarpio Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytų įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, Eur/metams;“

NCVP,i – pirmųjų bazinio laikotarpio metų arba paskutinio paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytų įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, Eur/metams;“

1.31.    Papildyti Metodiką 57.131 papunkčiu:

57.131. Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų antriesiems, tretiesiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metams būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimties įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

(41)

 

čia:

∆KVP,i,y+n – kainos pokytis metais y dėl Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų antriesiems, tretiesiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metams būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimties, Eur/m3;

NCVP y+n,i – antrųjų, trečiųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio metų Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytų įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, Eur/metams;

1.32.    Pakeisti Metodikos 57.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„57.14. faktinės ataskaitinio laikotarpio ir Ūkio subjektui bazinėje kainoje nustatytos investicijų grąžos neatitiktį, jeigu Ūkio subjekto faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža viršija Reguliuojančiosios institucijos bazinėje kainoje nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 3 procentais. Skaičiuojant faktinę ataskaitinio laikotarpio investicijų grąžą, eliminuojami perskaičiavimo metu įvertinti Metodikos 57.2-57.8, 57.12-57.14, 57.16 papunkčiuose nurodytų sąnaudų pasikeitimai. Šiuo atveju įtaka kainai nustatoma pagal formulę:

 

                                                                                       (42)

 

čia:

∆KSt,i,y – kainos pokytis metais y dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo bazinėje kainoje nustatytai, Eur/m3;

JRy – faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, tūkst. Eur.

Tuo atveju, kai Ūkio subjekto faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža viršija Reguliuojančiosios institucijos bazinėje kainoje nustatytą investicijų grąžą dėl Ūkio subjekto Komisijai įrodyto veiklos efektyvumo, tai yra dėl sąnaudų suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Ūkio subjekto reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Ūkio subjekto vykdoma reguliuojama veikla, įtaka kainai nustatoma pagal formulę:

 

                                                                                  (421)

 

čia:

JRiWACC – baziniams metams pagal Metodikos 45.8.1-45.8.3 papunkčius suskaičiuota investicijų grąža, tūkst. Eur.

Kitam kainų reguliavimo periodui, būtinosios sąnaudos vertinamos pagal perskaičiavimo metu Ūkio subjekto Komisijai įrodytus sąnaudų suefektyvinimo rezultatus;“

1.33.    Pakeisti Metodikos 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Bazinės perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos:

 

+

(43)

 

čia:

KGVTi,NTi,NTm,S,PNT,Pin,Pdb,Pdi,Pas,y – perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina atitinkamai vartotojų ir abonentų kategorijai metais y, Eur/m3.“

1.34.    Pripažinti netekusiu galios Metodikos 62.1.25 papunktį.

1.35.    Pakeisti Metodikos 62.1.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.26. kainų nustatymo lentelė ataskaitiniu laikotarpiu (Metodikos 25 priedas);”

1.36.    Pakeisti Metodikos 62.1.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.27. kainų nustatymo lentelė paslaugų palaikymui (Metodikos 26 priedas);”

1.37.    Pripažinti netekusiu galios Metodikos 62.1.28 papunktį.

1.38.    Pakeisti Metodikos 62.1.29 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.29. metinis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų pasikeitimas po renovuoto ir naujai pradedamo eksploatuoti ilgalaikio turto (Metodikos 27 priedas);“

1.39.    Pripažinti netekusiais galios Metodikos 62.1.30–62.1.32 papunkčius.

1.40.    Pakeisti Metodikos 62.1.33 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.33. kainų nustatymo lentelė baziniams metams (Metodikos 28 priedas);“

1.41.    Pakeisti Metodikos 62.1.34 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.34. ataskaitinių metų kitos veiklos rezultatas (Metodikos 29 priedas);“

1.42.    Pakeisti Metodikos 62.1.35 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.35. ataskaitinių metų finansinės veiklos rezultatas (Metodikos 30 priedas);“

1.43.    Pripažinti netekusiu galios Metodikos 62.1.37 papunktį.

1.44.    Pakeisti Metodikos 62.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.4. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai praneša Komisijai savivaldybių tarybų nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas arba informuoja, kad per Įstatyme nurodytą laikotarpį savivaldybės taryba nenustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų per 10 dienų nuo kainų nustatymo arba nuo įstatyme nurodyto laikotarpio kainoms nustatyti pabaigos.“

1.45.    Pakeisti Metodikos 62.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.7. Jeigu savivaldybės taryba nenustato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui;“

1.46.    Pakeisti Metodikos 62.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.8. Jeigu savivaldybių tarybos nustato kitokias kainas, negu geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai suderino su Komisija, Komisija turi teisę pareikalauti, kad savivaldybės pateiktų nustatytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų apskaičiavimus. Nustačiusi, kad savivaldybių tarybų nustatytos kainos neatitinka Metodikos arba yra nustatytos pažeidžiant Įstatymo 34 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytus kainų nustatymo principus, arba nepadengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo būtinųjų sąnaudų, Komisija turi teisę pareikalauti, kad savivaldybių tarybos kainų nustatymo pažeidimus per 1 mėnesį pašalintų arba Įstatymo nustatyta tvarka pateiktų derinti naujas kainas. Komisija turi teisę savo sprendimu vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kai savivaldybių tarybos nepašalina kainų nustatymo pažeidimų ilgiau kaip per
1 mėnesį nuo Komisijos priimto sprendimo, kad tokie pažeidimai padaryti, įsigaliojimo;“

1.47.    Pakeisti Metodikos 63.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.1.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomos pagrindinės realizacijos ir sąnaudų pasikeitimo priežastys pagal Metodikos 57.1-57.16 papunkčių nuostatas.“

1.48.    Pakeisti Metodikos 63.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.1.5. geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo praėjusio vienerių bazinių metų veiklos plano vykdymo ataskaitą (Metodikos 33 priedas) ir aiškinamąjį raštą (Metodikos 48.2 papunktis);“

1.49.    Pakeisti Metodikos 63.1.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.1.11. kainų pokyčio skaičiavimas perskaičiuotoms bazinėms kainoms nustatyti (Metodikos 31 priedas);“

1.50.    Pakeisti Metodikos 63.1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.1.12. perskaičiuotos bazinės kainos (Metodikos 32 priedas);“

1.51.    Pakeisti Metodikos 63.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.5. Jeigu savivaldybės taryba nenustato perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui;“

1.52.    Pakeisti Metodikos 63.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.6. Jeigu savivaldybių tarybos nustato kitokias perskaičiuotas bazines kainas, negu geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai suderino su Komisija, Komisija turi teisę pareikalauti, kad savivaldybės pateiktų nustatytų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų apskaičiavimus. Nustačiusi, kad savivaldybių tarybų nustatytos kainos neatitinka Metodikos arba yra nustatytos pažeidžiant Įstatymo 34 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytus kainų nustatymo principus, arba nepadengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo būtinųjų sąnaudų, Komisija turi teisę pareikalauti, kad savivaldybių tarybos kainų nustatymo pažeidimus per 1 mėnesį pašalintų arba Įstatymo nustatyta tvarka pateiktų derinti naujas perskaičiuotas bazines kainas. Komisija turi teisę savo sprendimu vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kai savivaldybių tarybos nepašalina kainų nustatymo pažeidimų ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo Komisijos priimto sprendimo, kad tokie pažeidimai padaryti, įsigaliojimo;“

1.53.    Pripažinti netekusiais galios Metodikos 25 priedą.

1.54.    Pripažinti netekusiais galios Metodikos 28 priedą.

1.55.    Pripažinti netekusiais galios Metodikos 30–31 priedus.

1.56.    Pripažinti netekusiais galios Metodikos 39 priedą.

1.57.    Pakeisti Metodikos 16 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.58.    Pakeisti Metodikos 23 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.59.    Pakeisti Metodikos 26–27 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

1.60.    Pakeisti Metodikos 29 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.61.    Pakeisti Metodikos 33–38 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2.  Nustatyti, kad:

2.1. Metodika įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.;

2.2. suderintos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos, pateiktos derinti iki 2019 m. gegužės 1 d., galioja visą bazinį laikotarpį, perskaičiuojant jas Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

2.3. iki 2019 m. gegužės 1 d. pateiktos derinti perskaičiuotos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos, perskaičiuojamos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos galiojusią Metodikos redakcija.

 

Komisijos pirmininkas