Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO

 

2023 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A-98 „Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, posėdžio 2023 m. gegužės 15 d. protokolą Nr. VAK-242, į Šiaulių miesto savivaldybės butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos 2023 m. gegužės 15 d. ataskaitą Nr. VAK-243 „Dėl butų pirkimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti, kad būtų perkamas butas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ (bendras plotas 33,12 kv. m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) su rūsiu (2,44 kv. m), pažymėtu R-47), esantis (duomenys neskelbtini), už 41 500,00 Eur iš V. D.-B. (duomenys neskelbtini).

2.  Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto pirkimo ir pardavimo sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras