Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PANAUDOS TEISE

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. T1-247

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T3-39 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo komisijos 2020 m. rugsėjo 15 d. protokolą Nr. (15.39)AR4-3818, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2020-09-15 raštą Nr. 17.2.-3382, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020-09-17 prašymą, Prienų rajono savivaldybės taryba                                n u s p r e n d ž i a:

1.  Perduoti valdyti ir naudoti panaudos teise 5 metams Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1B3p, unikalus Nr. 6996-5000-8015, registro Nr. 20/216716), esančias Kauno g. 2, Prienų m.:

1.1. Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai – patalpą, kurios indeksas 2-10, plotas 10,84 kv. m, ir atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų, kurių indeksai: 2-8, plotas 8,77 kv. m, 2-19, plotas 10,60 kv. m, 2-20, plotas 23,27 kv. m, iš viso 14,02 kv. m;

1.2. Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – patalpas, kurių indeksai: 2-4, plotas 34,04 kv. m; 2-15, plotas 3,87 kv. m, ir atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų, kurių indeksai: 2-8, plotas 8,77 kv. m; 2-19, plotas 10,60 kv. m; 2-20, plotas 23,27 kv. m, iš viso 48,32 kv. m. 

2.    Nustatyti, kad sprendimo 1 punkte nurodytas turtas turi būti naudojamas panaudos gavėjų veikloms vykdyti.

3.    Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartis ir perdavimo–priėmimo aktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras