Projektas Nr. TSP-85

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO (VEIKLOS) 2020 METAIS ATASKAITAI

 

2021 m. kovo     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio        26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano  įgyvendinimo (veiklos) 2020 metais ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo

skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis