LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO PARKO AR BIOSFEROS REZERVATO JUNGTINĖS TARYBOS SUDARYMO TVARKOS IR JOS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                      d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 5.1 papunkčiu,

t v i r t i n a m e Valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

Kultūros ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Džiugas Anuškevičius

2020-01-15

 

 

 

 

PATVIRINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m.                    d. įsakymu Nr. D1-

 

VALSTYBINIO PARKO AR BIOSFEROS REZERVATO JUNGTINĖS TARYBOS

SUDARYMO TVARKOS IR JOS VEIKLOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos (toliau – Jungtinė taryba) – kolegialaus organo, koordinuojančio apsaugos ir tvarkymo veiklą valstybiniame parke ar biosferos rezervate (toliau – saugoma teritorija), sudarymo tvarką, darbo organizavimo ir veiklos principus.

2. Jungtinės tarybos veikla grindžiama demokratijos, kolegialaus klausimų svarstymo, teisėtumo, nešališkumo ir viešumo principais.

 

II SKYRIUS

JUNGTINĖS TARYBOS SUDARYMO TVARKA IR SUDĖTIS

 

3. Jungtinės tarybos sudarymą inicijuoja valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcija. Jungtinės tarybos sudėtį nustato Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

4. Jungtinės tarybos nariai veikia juos delegavusios institucijos, vietos bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos (toliau – institucija) vardu.

5. Trakų istorinio nacionalinio parko Jungtinės tarybos personalinę sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, kitų valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius, o Pavilnių ir Verkių regioninių parkų – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – kartu vadinami Steigėju).

6. Personalinę Jungtinės tarybos sudėtį (narius) Steigėjui tvirtinti teikia saugomos teritorijos direkcijos direktorius, gavęs Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje nurodytų institucijų teikimus. Steigėjas turi teisę savo nuožiūra į Jungtinę tarybą įtraukti ir kitus narius (gavęs deleguojančių institucijų teikimus).

7. Jungtinę tarybą sudaro jos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai. Jungtinės tarybos pirmininku, Steigėjo sprendimu, skiriamas valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijos atstovas. Jungtinės tarybos pirmininko pavaduotoją išrenka Jungtinės tarybos nariai pirmojo posėdžio metu.

8. Jungtinę tarybą sudaro ne mažiau kaip 7 ir ne daugiau kaip 11 narių. Jungtinėje taryboje turi būti ne mažiau kaip 2 valstybiniame parke ar biosferos rezervate veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai.

9. Jungtinę tarybą techniškai aptarnauja Jungtinės tarybos sekretorius, kuris nėra Jungtinės tarybos narys ir kuris skiriamas saugomos teritorijos direkcijos direktoriaus įsakymu iš saugomos teritorijos direkcijos darbuotojų.

10. Jungtinės tarybos sudėtis tvirtinama 4 metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikotarpiui Jungtinės tarybos sudėtis tvirtinama iš naujo. Jungtinės tarybos sudėtis keičiama ir nepasibaigus 4 metų laikotarpiui dėl šio aprašo 11 punkte nurodytų priežasčių.

11. Jungtinės tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:

11.1. jam atsistatydinus;

11.2. pasibaigus Jungtinės tarybos nario darbo, valstybės tarnybos santykiams su jo atstovaujama institucija ar jį delegavusiai institucijai atšaukus jo kandidatūrą;

11.3. jam mirus;

11.4. Steigėjo sprendimu, gavus Jungtinės tarybos pirmininko siūlymą, kai be pateisinamos priežasties Jungtinės tarybos narys nedalyvauja daugiau nei 2 posėdžiuose paeiliui. 

 

III SKYRIUS

JUNGTINĖS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

12. Jungtinės tarybos pirmininkas organizuoja jos darbą, šaukia posėdžius, jiems pirmininkauja, pasirašo posėdžių protokolus, inicijuoja jos sudėties keitimą šio aprašo 11 punkte nurodytais atvejais. Jei nėra Jungtinės tarybos pirmininko, jo funkcijas vykdo pirmininko pavaduotojas.

13. Jungtinės tarybos sekretorius:

13.1. rengia Jungtinės tarybos posėdžio medžiagą (darbotvarkės projektus, protokolų ir protokolinių sprendimų projektus, kitą medžiagą);

13.2. tvarko Jungtinės tarybos dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą, atsako už Jungtinės tarybos planuojamų posėdžių darbotvarkės ir įvykusių posėdžių protokolinių sprendimų skelbimą saugomos teritorijos direkcijos interneto svetainėje;

13.3. vykdo kitus Jungtinės tarybos pirmininko pavedimus Jungtinės tarybos posėdžių rengimo klausimais.

14. Jungtinės tarybos nariai dalyvauja posėdžiuose, teikia klausimus svarstymui, balsuoja priimant sprendimus, turi teisę prašyti sušaukti Jungtinės tarybos posėdį, pateikti atskirą nuomonę dėl posėdyje svarstomų klausimų.

15. Jungtinės tarybos veiklos forma – posėdžiai.

16. Jungtinės tarybos posėdžių organizavimo ir darbo joje pagrindiniai principai ir tvarka:

16.1. Jungtinės tarybos darbo tikslas – vadovaujantis viešumo ir nešališkumo principais ieškoti geriausių būdų įgyvendinti valstybinio parko ar biosferos rezervato apsaugos ir tvarkymo organizavimą;

16.2. jeigu yra pagrindas manyti, kad Jungtinės tarybos nario dalyvavimas posėdyje svarstant ir priimant sprendimus sukels interesų konfliktą, Jungtinės tarybos narys nusišalina pats arba jį nušalina Jungtinės tarybos pirmininkas. Apie Jungtinės tarybos nario nušalinimą pažymima posėdžio protokole;

16.3. Jungtinės tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų;

16.4. kvietimas į Jungtinės tarybos posėdį ir jo darbotvarkė Jungtinės tarybos nariams elektroniniu paštu išsiunčiama ne vėliau kaip 1 savaitė iki posėdžio datos;

16.5. Jungtinės tarybos nariai, gavę kvietimą į posėdį ir jo darbotvarkę, ne vėliau kaip per 1 savaitę elektroniniu paštu informuoja Jungtinės tarybos pirmininką apie dalyvavimą arba negalėjimą dalyvauti posėdyje ir pasiūlymus dėl jo darbotvarkės (jeigu tokių turi);

16.6. Jungtinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jungtinės tarybos narių;

16.7. posėdyje negalintys dalyvauti Jungtinės tarybos nariai turi teisę pateikti savo nuomonę dėl svarstomų klausimų Jungtinės tarybos pirmininkui ir sekretoriui elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 1 dienai iki posėdžio datos. Jungtinės tarybos pirmininkas gautą nuomonę privalo viešai paskelbti posėdžio metu;

16.8. Jungtinėje taryboje sprendimai priimami bendru sutarimu. Nepavykus rasti bendro sutarimo, balsuojama ir sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jungtinės tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Jungtinės tarybos pirmininko arba jį pavaduojančio Jungtinės tarybos primininko pavaduotojo balsas;

16.9. Jungtinės tarybos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kurie surašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos. Prie protokolo pridedama atskira Jungtinės tarybos narių nuomonė, jeigu jie to pageidauja.

17. Jungtinės tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai ir priimami sprendimai skelbiami viešai saugomos teritorijos direkcijos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS JUNGTINĖS TARYBOS FUNKCIJOS

 

18. Jungtinė taryba svarsto ir teikia pasiūlymus saugomos teritorijos direkcijai ir Steigėjui dėl saugomos teritorijos planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektų ir planavimo schemos sprendinių įgyvendinimo, taip pat šiais saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais:

18.1. dėl konkrečių tvarkymo priemonių įgyvendinimo – gamtotvarkos planų rengimo, koregavimo ir peržiūros;

18.2. dėl saugomos teritorijos pritaikymo pažintiniam turizmui;

18.3. dėl aplinkosauginio ir paveldosauginio švietimo;

18.4. dėl kitų saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo klausimų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Jungtinės tarybos nariai dirba neatlygintinai.

20. Jungtinės tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai) saugomi saugomos teritorijos direkcijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

21. Pasikeitus Jungtinės tarybos pirmininkui ar sekretoriui, visi dokumentai per 5 darbo dienas perduodami paskirtam naujam Jungtinės tarybos pirmininkui ar sekretoriui. Perdavimo metu surašomas dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas.

 

____________________