Projektas Nr. TSP-88

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo16 straipsnio 4 dalimi,  18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.          

 

 

Savivaldybės meras         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

Reda Totorienė