Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 213-77, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO

 

2022 m.                                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą ir atsižvelgdama į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022-04-11 protokolą Nr. VAK-246, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perimti iš biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro patikėjimo teise valdomas 102,82 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilniaus g. 213-77, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 7365 pastatas pažymėtas 1Ap, unikalus numeris 2995-9019-0010:0077, patalpų indeksai pirmame aukšte: 77-1, 77-2, 77-3, 77-4, 77-5, 77-6, 77-7, 77-8).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras