Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1V-74 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.5-ESFA-V-923 PRIEMONĖS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1V–74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 354 352 eurų (dviejų milijonų trijų šimtų penkiasdešimt keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt dviejų eurų) Europos socialinio fondo lėšų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punktą, pagal Aprašą pasirašant projektų sutartis, leidžiama papildomai skirti iki 1 189 615 (vieno milijono vieno šimto aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų penkiolikos eurų), iš kurių: 1 011 116,15 euro (vienas milijonas vienuolika tūkstančių šimtas šešiolika eurų penkiolika centų) – Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo lėšų), 178 498,85 euro (vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai aštuoniasdešimt penki centai) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“

2. Papildau 16.3 papunkčiu:

16.3. arba bent vieną iš Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2019–2020 metų veiksmų planas), 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ priemonės 3.3.2 „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ ar priemonės 3.3.3 „Tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas“ įgyvendinimo veiksmų. Laikoma, kad projektas atitinka nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas atitinka bent  viename 2019–2020 metų veiksmų plano 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ priemonės 3.3.2 „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ ar priemonės 3.3.3 „Tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas“ įgyvendinimo veiksmų pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projektui vykdyti (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma 2019–2020 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos) ir finansavimo šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei 10.1.1-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 21.4 papunktį.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras