PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-237 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. T1-267

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras