Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-13 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JIEZNO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. sausio       d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T3-13 „Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų  patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras