Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 2 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 2 dalimi:

2. Privalomasis nurodymas – atskiru žemės naudojimo valstybinę kontrolę atliekančios institucijos nustatytos formos administraciniu aktu žemės naudojimo valstybinę kontrolę atliekančios institucijos ar pareigūno įpareigojimas ūkio subjektui per nustatytą terminą pašalinti žemės naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.“

2. Buvusias 2 straipsnio 2 – 29 dalis laikyti atitinkamai 3 – 30 dalimis.

 

2 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 36 straipsnį 3 dalimi:

3. Privalomasis nurodymas duodamas, kai Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnas, atlikdamas žemės naudojimo valstybinės kontrolės veiksmus, nustato žemės naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Vyriausybės nutarime nustatomi konkretūs privalomojo nurodymo davimo atvejai.“

2. Papildyti 36 straipsnį 4 dalimi:

4. Privalomojo nurodymo formą, turinį ir įteikimo tvarką tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos direktorius.“

3. Papildyti 36 straipsnį 5 dalimi:

5. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti privalomieji nurodymai turi būti įvykdyti per 3 mėnesius.“

4. Papildyti 36 straipsnį 6 dalimi:

6. Nacionalinei žemės tarnybai raštu gavus informacijos apie privalomojo nurodymo įvykdymą iki jo įvykdymo termino pabaigos arba pasibaigus šio straipsnio 3 dalyje nurodyto privalomojo nurodymo įvykdymo terminui, Nacionalinė žemės tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atitinkamai nuo šios informacijos gavimo dienos arba nuo privalomajame nurodyme nustatyto termino pabaigos patikrina, ar privalomasis nurodymas tinkamai įvykdytas. Jeigu privalomasis nurodymas yra tinkamai įvykdytas, tai pažymima Nacionalinės žemės tarnybos turimame privalomojo nurodymo egzemplioriuje. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, suėjus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui Nacionalinė žemės tarnyba perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo.“

4. Papildyti 36 straipsnį 7 dalimi:

7. Privalomasis nurodymas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai

 

1.   Bronius Markauskas

2.   Andriejus Stančikas

3.   Petras Čimbaras

4.   Andrius Palionis

5.   Kęstutis Mažeika

6.   Aurimas Gaidžiūnas

7.   Kazys Starkevičius