Projektas

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymO XII-1215 2 STRAIPSNIO pakeitimo ĮSTATYMAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

1.   Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

4. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 40 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 40 metų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys

Gintautas Paluckas