Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-976 5, 8, 9 IR 15 STraipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Zonos valdymo bendrovė įstatymų nustatyta tvarka išsinuomoja zonos teritorijoje esančius žemės sklypus ar jų dalis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais zonos teritorijos įsisavinimo etapais, išskyrus žemės sklypus, skirtus infrastruktūrai. Zonos teritorijoje esantys žemės sklypai be aukciono išnuomojami zonos valdymo bendrovei 99 metams. Zonos teritorijoje esantys žemės sklypai, skirti infrastruktūrai, įstatymų nustatyta tvarka gali būti išnuomojami zonos valdymo bendrovei jos prašymu. Kol nėra įsteigta zonos valdymo bendrovė, zonos teritorijoje esantys žemės sklypai ar jų dalys, išskyrus žemės sklypus, skirtus infrastruktūrai, įstatymų nustatyta tvarka išnuomojami investuotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, iki tol, kol zonos teritorijoje esantys žemės sklypai ar jų dalys bus išnuomoti zonos valdymo bendrovei. Zonos teritorijoje esančius žemės sklypus ar jų dalis išnuomojus zonos valdymo bendrovei, investuotojams, tapusiems zonos įmone, nustatytos žemės nuomos sąlygos turi būti ne blogesnės negu tos, kurios buvo nustatytos iki zonos teritorijoje esančių žemės sklypų ar jų dalių išnuomojimo zonos valdymo bendrovei.“

2. Papildyti 5 straipsnį nauja 2 dalimi ir ją išdėstyti taip:

2. Pasibaigus zonos įstatyme nustatytam zonos veiklos terminui ir jo šio įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus, zonos įmonė turi teisę tiesiogiai iš valstybės ar savivaldybės be aukciono išsinuomoti žemės sklypą, kurį iki zonos veiklos termino pabaigos subnuomojosi iš zonos valdymo bendrovės. Tokiu atveju nutraukiamos žemės nuomos ir subnuomos sutartys su zonos valdymo bendrove, jei tokios buvo sudarytos.“

3. Buvusią 5 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) narkotikų, narkotinių,  stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų, išskyrus vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, gamyba, pardavimas ir laikymas;“.

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 9 straipsnį nauja 3 dalimi:

„3 Zonos veiklos terminas gali būti pratęstas Lietuvos Respublikos įstatymu, tačiau bet kuriuo atveju zonos veiklos terminas negali būti ilgesnis nei 99 metai.“

2.   Buvusias 9 straipsnio 3 ir 4 dalis atitinkamai laikyti 4 ir 5 dalimis.

 

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

3.  Zonos įmonė, į kurią kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos veiklos. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijos suma sumažėja ir nebesiekia vieno milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia vieną milijoną eurų. Šioje dalyje nustatyta lengvata jokiais atvejais negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.”

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2.   Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

 

Seimo narys Virginijus Sinkevičius