Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUSIRINKIMŲ įstatymo

NR. I-317 2 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Susirinkimo subjektai – susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys, susirinkimo dalyviai, savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, policijos pareigūnai, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų įgaliotas asmuo.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio papildymas

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3) Pranešimą apie organizuojamą susirinkimą derina savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, susirinkimo organizatoriai ir policijos atstovas bei Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų įgaliotas asmuo, jei organizuojamas susirinkimas planuojamas šių institucijų prieigose. Derinant pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, gali dalyvauti kitų įstaigų atstovai, specialistai.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:                                                                                                 Andrius Kupčinskas

Paulius Saudargas