Projektas Nr. TSP-91

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS           

DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS- 

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16  straipsnio 2 dalies ir 30 punktu, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės kvietimu teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716“,  priemonės „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atsižvelgdama į Alizavos jaunimo centro ALSJA 2019 m. balandžio 3 d. ir į Adomynės kaimo bendruomenės 2019 m. balandžio 29 d.   prašymus, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alizavos jaunimo centro ALSJA teikiamo projekto „Žingsnis po žingsnio“ pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimui.

2. Pritarti Adomynės kaimo bendruomenės teikiamo projekto „Adomynė kviečia“ pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimui.

3. Prisidėti prie projekto „Žingsnis po žingsnio“ įgyvendinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis – 5 proc., t. y. 1 315,79 euro (vienas tūkstantis trys šimtai penkiolika eurų 79 ct).

4. Prisidėti prie projekto „Adomynė kviečia“ įgyvendinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis – 5 proc., t. y. 309,69 euro (trys šimtai devyni eurai 69 ct).

5. Įgalioti Alizavos jaunimo centro ALSJA prezidentę pasirašyti 1 punkte nurodytų projektų paraiškas ir kitus su projektais susijusius dokumentus, reikalingus teikiant paraiškas, o gavus finansavimą, pasirašyti projektų finansavimo sutartis.

6. Įgalioti Adomynės kaimo bendruomenės pirmininkę pasirašyti 2 punkte nurodytų projektų paraiškas ir kitus su projektais susijusius dokumentus, reikalingus teikiant paraiškas, o gavus finansavimą, pasirašyti projektų finansavimo sutartis.         

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Viešojo pirkimo ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

 

 

 

Arūnas Valintėlis

 

 

Projektas suderintas DVS