Projektas

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 8, 11, 13 IR 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) arba kitais LNSS veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu ir sutarčių apimtimi (tik dėl tų paslaugų, dėl kurių yra sudaryta sutartis).“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. LNSS vykdomųjų subjektų veikla ir teikiamos paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas

1. LNSS vykdomųjų subjektų veiklai ir teikiamoms paslaugoms priskiriama:

1) asmens sveikatos priežiūra;

2) visuomenės sveikatos priežiūra;

3) papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra;

4) farmacinė veikla;

5) LNSS vykdomųjų subjektų teikiamos kitos (mokamos) paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingos jų teikimui užtikrinti. Paslaugų kainas nustato paslaugas teikiančios įstaigos vadovas.

2. LNSS vykdomieji subjektai pagal kompetenciją teikia šių rūšių sveikatos priežiūros paslaugas:

1) asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai tiesiogiai nemoka sveikatos priežiūros įstaigoms, o jos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, ar savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų;

2) šias mokamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti:

a) šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ar įmonių teikiamas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus nurodytas šio punkto b papunktyje. Šių paslaugų kainų apskaičiavimo metodiką ir paslaugų teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ar įmonių vadovai, suderinę su sveikatos apsaugos ministro įgaliota įstaiga ir įstaigos ar įmonės dalyvio teises bei pareigas įgyvendinančiu subjektu, tvirtina šių paslaugų sąrašą ir kainas. Kaip laikomasi šiame papunktyje nustatytų reikalavimų, prižiūri šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ir įmonių dalyvio teises bei pareigas įgyvendinantis subjektas;

b) šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų įstaigų ir įmonių teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl kurių teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytos įstaigos ir įmonės yra sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa, tačiau kurių gavimo sąlygų, nustatytų šiame įstatyme, pacientas neatitinka. Sveikatos apsaugos ministras tvirtina šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ir įmonių teikiamų šiame papunktyje nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų apskaičiavimo metodiką. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ar įmonių vadovai, suderinę su įstaigos ar įmonės dalyvio teises bei pareigas įgyvendinančiu subjektu, tvirtina savo teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kainas. Šio įstatymo 8 straipsnio 3 punkte nurodytų įstaigų ir įmonių teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos nustatomi įstaigų ir įmonių įstatuose nustatyta tvarka. Šių paslaugų teikimo ir šiame papunktyje nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras;

c) mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ir įmonių teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir šių paslaugų kainų apskaičiavimo ir indeksavimo metodiką bei šių paslaugų teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras, o šių paslaugų kainas nustato šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ir įmonių vadovai, suderinę su įstaigos ar įmonės dalyvio teises bei pareigas įgyvendinančiu subjektu. Kaip laikomasi šiame papunktyje nustatytų reikalavimų, prižiūri šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų įstaigų ir įmonių dalyvio teises bei pareigas įgyvendinantis subjektas;

3) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai moka paslaugos teikėjo nustatytomis kainomis.

3. LNSS įstaigos ir įmonės šio straipsnio 2 dalies 2 punkto a ir b papunkčiuose nurodytas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti tik užtikrinusios, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, atitinkamą dieną gaus visi  joms tą dieną užregistruoti pacientai, o šio įstatymo 8 straipsnyje nurodyta įstaiga ar įmonė šio straipsnio 2  dalies 2 punkto b papunktyje nurodytas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti tik tuo atveju, jei užtikrinama, kad Valstybinės ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarties dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo galiojimo metu pacientams bus suteiktos visos šioje sutartyje nurodyto masto asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šios dalies nuostatų įgyvendinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

4. Įstaigų ir įmonių įstatuose nustatyta tvarka nustatomos:

1) įstaigų ir įmonių, nenurodytų šio įstatymo 8 straipsnyje, teikiamų mokamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos;

2) įstaigų ir įmonių, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 3 punkte, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių jos nėra sudariusios sutarčių su Valstybine ligonių kasa arba kitais LNSS veiklos užsakovais, ir mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos.

5. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos įstaigos ir įmonės šio straipsnio 2 dalies  2 punkte nurodytų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašus ir kainas ir mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainas viešai skelbia savo interneto svetainėse. Pacientai šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos įstaigos ar įmonės nustatyta tvarka turi teisę susipažinti, kaip apskaičiuotos mokamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos.

6. Atskiras valdymo sritis reguliuojantys įstatymai ir jų pagrindu priimami teisės aktai gali nustatyti kitokią su šiais įstatymais priskirtų valstybinių funkcijų užtikrinimu susijusią mokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir apmokėjimo tvarką.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. LNSS veiklos ir teikiamų paslaugų užsakovai yra Valstybinė ligonių kasa ir kitos LNSS ištekliais disponuojančios valstybės bei savivaldybių institucijos ir įstaigos.“

 

4 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnį  ir jį išdėstyti taip:

76 straipsnis. Valstybinė ligonių kasa

Valstybinė ligonių kasa:

1)    Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka užtikrina asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą;

2)    vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis sudarė sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priežiūrą, vertindama asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus,  reikalavimams ir jų apmokėjimo teisėtumą bei su tuo susijusią asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;

3)    sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka atlieka finansinę ir ekonominę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo analizę;

4) vykdo kitas įstatymų ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų nustatytas funkcijas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2024 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

6 straipsnis. Įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atlieka šio įstatymo 2 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punkto a ir papunkčiuose ir 3, 5 ir 6 dalyse nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą (toliau – ex post vertinimas).

2. Atliekant ex post vertinimą, turi būti įvertinta, ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir pacientams yra aišku, už kurias asmens sveikatos priežiūros paslaugas jų gavėjai turi sumokėti (ar valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teikiamos kaip mokamos (išskyrus atvejus, kuomet pacientas neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme nustatytų valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo sąlygų), ar užtikrinamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vykdomųjų subjektų teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų tolygumas šalyje.

3Ex post vertinimo laikotarpis – 3 metai nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4Ex post vertinimas turi būti atliktas iki 2028 m. sausio 1 dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas