Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-209DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2022 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Įgyvendindamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunktį ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktą,“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą:

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultyvavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultyvavimo metodikos patvirtinimo“, Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Gamtinio karkaso nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“.“

2.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 22 381 225  eurų (dvidešimt du milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt penki eurai) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondas).

2.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. pagal šį Aprašą skiriamo finansavimo paskirstymas regionams:

Eil.

Nr.

Regiono

pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

1.

Alytaus

2 131 629

2.

Kauno

1 888 851

3.

Klaipėdos

2 095 956

4.

Marijampolės

1 769 556

5.

Panevėžio

2 589 422

6.

Šiaulių

2 197 658

7.

Tauragės

2 281 867

8.

Telšių

1 247 629

9.

Utenos

2 974 124

10.

Vilniaus

3 204 533

 

Iš viso:

22 381 225

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių pasirašomos arba keičiamos projektų sutartys:

Eil.

Nr.

Regiono pavadinimas:

 

ES lėšų suma, Eur:

2016m.

2017 m.

2018m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016-2022 m.

1.

Alytaus

1.385.559

746.070

 

2.131.629

2.

Kauno

1.220.721

668.130

 

1.888.851

3.

Klaipėdos

1.349.759

746.197

 

2.095.956

4.

Marijampolės

1.109.566

659.990

 

1.769.556

5.

Panevėžio

1.631.150

958.272

 

2.589.422

6.

Šiaulių

1.409.102

788.556

 

2.197.658

7.

Tauragės

1.235.996

665.536

 

380.335

2.281.867

8.

Telšių

1.247.629

 

 

1.247.629

9.

Utenos

1.925.578

1.048.546

 

2.974.124

10.

Vilniaus

1.903.305

1.024.856

 

276.372

3.204.533

Iš viso regionams konkrečiais metais:

14.418.365

7.306.153

 

656.707

22.381.225

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Eil.

Nr.

Regiono pavadinimas:

ES lėšų suma, Eur:

20

15 m.

20

16 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–20223 m.

1.

Alytaus

532.907,25

618.172,41

234.479,19

234.479,19

234.479,19

277.111,77

2.131.629,00

2.

Kauno

457.143,00

553.593,76

209.983,84

209.983,84

209.983,84

248.162,72

1.888.851,00

3.

Klaipėdos

476.234,25

626.292,41

237.559,19

237.559,19

237.559,19

280.751,77

2.095.956,00

4.

Marijampolės

248.907,00

587.984,28

223.028,52

223.028,52

223.028,52

263.579,16

1.769.556,00

5.

Panevėžio

535.982,75

793.996,51

301.171,09

301.171,09

301.171,09

355.929,47

2.589.422,00

6.

Šiaulių

507.896,00

653.374,64

247.831,76

247.831,76

247.831,76

292.892,08

2.197.658,00

7.

Tauragės

475.383,00

551.444,28

209.168,52

209.168,52

209.168,52

247.199,16

380.335,00

2.281.867,00

8.

Telšių

305.230,00

364.394,28

138.218,52

138.218,52

138.218,52

163.349,16

1.247.629,00

9.

Utenos

727.238,75

868.795,63

329.543,17

329.543,17

329.543,17

389.460,11

2.974.124,00

10.

Vilniaus

732.040,25

849.166,69

322.097,71

322.097,71

322.097,71

380.660,93

276.372,00

3.204.533,00

Iš viso regionams konkrečiais metais:

4.998.962,25

6.467.214,89

2.453.081,51

2.453.081,51

2.453.081,51

2.899.096,33

656.707,00

22.381.225,00“

 

2.4. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras