Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043
2, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Savivaldis automobilis – save valdantis automobilis, kuris dalyvauja viešajame eisme be žmogaus įsikišimo.

2. Pakeisti 2 straipsnio 73 dalį ir ją išdėstyti taip:

73. Transporto priemonės vairavimas – transporto priemonėje ar ant jos esančio asmens arba savivaldžio automobilio veiksmai, kuriais valdoma transporto priemonė.“

3. Buvusias 2 straipsnio 4–87 dalis laikyti atitinkamai 5–88 dalimis.

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 31 papunkčiu:

31) nustato savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygas ir tvarką.“

2. Papildyti 10 straipsnio 5 dalį nauju 9 papunkčiu:

9) nustato savivaldžių automobilių registravimo, apskaitos ir laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų savivaldžių automobilių bandymams, išdavimo tvarką.“

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 13 straipsnį nauja 16 dalimi:

16. Savivaldis automobilis turi būti valdomas taip, kad galėtų tinkamai ir saugiai važiuoti nekeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams, pasirinkdamas važiavimo greitį, įvertindamas važiavimo sąlygas, kelio būklę, transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą galėtų sustoti iki bet kurios kliūties. Savivaldis automobilis privalo sulėtinti greitį ir prireikus saugiai sustoti, jeigu to reikia dėl atsiradusių aplinkybių.“

2. Papildyti 13 straipsnį nauja 17 dalimi:

17. Savivaldžio automobilio savininkas arba valdytojas yra prilyginamas vairuotojui, kuris privalo užtikrinti saugų savivaldžio automobilio dalyvavimą viešajame eisme.“

3. Papildyti 13 straipsnį nauja 18 dalimi:

18. Savivaldžio automobilio bandymus viešajame eisme gali atlikti asmuo, kuris bet kurio metu tiesiogiai ar nuotoliniu būdu gali perimti savivaldžio automobilio valdymą. Šis asmuo, bandymų metu, yra prilyginamas vairuotojui, vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas vairuotojo pareigas ir turi bandomos transporto priemonės kategorijai vairuoti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

4. Papildyti 13 straipsnį nauja 19 dalimi:

19. Savivaldžio automobilio įranga privalo sudaryti sąlygas policijos pareigūnui bet kuriuo metu patikrinti, ar savivaldis automobilis yra vairuojamas savivaldžiu rėžimu ar jį vairuoja asmuo.“

5. Papildyti 13 straipsnį nauja 20 dalimi:

20. Šio straipsnio 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ir 14 dalys netaikomos savivaldžiams automobiliams.“

 

4 Straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                         Virginijus Sinkevičius