Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-22 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti Aprašo 1 priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Biudžetinės įstaigos vadovo konkretus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal atitinkamai pareigybei nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalą bei atsižvelgiant į įstaigos darbo užmokesčio fondą.“

2. Pakeisti Aprašo 2 priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientu (toliau – koeficientas), kurio dydį lemia mokinių skaičius ir pedagoginio darbo stažas.“

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Petkevičius, tel. (8 37)  330 932

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-22 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 9 d.

Kaunas

 

1Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlyginimo už darbą įstatyme nustatyti biudžetinių įstaigų vadovų ir darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgiant į besikeičiančią ekonominę situaciją šalyje, nuolat yra tikslinami. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo žymiai padidinti švietimo įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientai, todėl būtina patikslinti vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymą, neapibrėžiant jo tik vidutiniu dydžiu.

Šio sprendimo tikslas – pakeisti Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nurodo, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Teigiamas padarinys – atsiras galimybė padidinti darbo užmokestį biudžetinių įstaigų vadovams.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn. papildomai reikės 16 900 Eur Mokymo lėšų ir 7750 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir viešinamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainės www.krs.lt skiltyje „Taryba“.

 

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinimas nereikalingas.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Roma Šumskienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                                  Jonas Petkevičius