Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                          d. Nr.

Šiauliai

 


 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsniu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23, 27, 28 punktais, Šiaulių  miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

part_503e3b543faa4cb686a6597a1ee2f7df_end